Optagelse

Ansøgningsfrist er 1. marts på optagelse.dk


For elever, der søger direkte i forlængelse af 9. klasse eller 10.klasse

 • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat.
 • Hvis dine forældre er uenige i vurderingen, vurderer vi som gymnasium, om du er parat.
 • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk senest d. 1.marts.
 • Du får svar på, om du er optaget senest d. 1. juni.
 • Senest d. 15. juli får du besked om, hvilken klasse du skal gå i.

 

For elever, der ikke søger direkte efter 9. klasse eller 10.klasse

 • Kontakt din vejleder i UU – find din vejleder på www.uulf.dk eller hos dit lokale UU.
 • Gå ind på www.optagelse.dk og følg den videre procedure der.

 

Når du udfylder din ansøgning, skal du huske følgende:

 • at vælge det 2. fremmedsprog: Du skal vælge mellem tysk B, spansk A eller fransk A.
 • at vælge et kunstnerisk fag: Du skal vælge mellem billedkunst, drama eller musik.

 

Du har retskrav på at blive optaget på gymnasiet, hvis:

 Retskrav på optagelse på de treårige uddannelser til studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

§ 5. For at få retskrav på optagelse skal ansøgeren være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, det vil sige, at ansøgeren skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Stk. 2. Retskrav på optagelse forudsætter desuden, at ansøgeren skal

 1. have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,
 2. have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, det vil sige med henblik på påbegyndelse af uddannelsen i førstkommende skoleår efter, at 9. eller 10. klasse er afsluttet,
 3. have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. til 9. klasse og
 4. have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse, jf. folkeskolelovens regler herom, herunder en prøve i tysk eller fransk, hvis prøven er blevet udtrukket for eleven.

Stk. 3. Lederen af en institution, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning er anmodet om at foretage en ny vurdering af, om en ansøger er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. § 21 i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, skal først tage stilling til spørgsmålet om uddannelsesparathed efter den nævnte bekendtgørelses § 22. Hvis lederen vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, skal lederen tillige afgøre, om ansøgeren kan optages efter § 1. Dette kan enten ske, fordi ansøgeren opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1-4, og dermed har retskrav på optagelse efter dette kapitel, eller på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer, jf. § 15.

§6. For en ansøger, som søger om optagelse efter 10. klasse på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole, en efterskole eller en fri fagskole, er det ud over betingelserne i § 5, stk. 1 og 2, tillige en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren i 10. klasse har modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter har aflagt enten folkeskolens 9. -klasseprøver eller 10. -klasseprøver i disse fag. En ansøger, der vælger at aflægge 10. -klasseprøver i disse fag, skal for at have retskrav på optagelse aflægge både de mundtlige og de skriftlige prøver.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168096


Optagelsesprøve


Du bliver indkaldt til en optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de obligatoriske prøver i slutningen af 9. klasse eller 10. klasse.
Optagelsesprøven består af mundtlige prøver på Maribo Gymnasium i en række fag.

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis din skole erklærer, at du ikke er uddannelsesparat.
Rektor træffer den endelige afgørelse.

Relevante datoer:

1. Hvis UU vurderer, at du er uddannelsesparat Senest
– skal du aflevere din ansøgning på optagelse.dk 1.marts
– får du besked fra gymnasiet, om du er optaget 1.juni
– får du besked fra gymnasiet, hvilken klasse du skal gå i 15.juli
2. Hvis gymnasiet skal vurdere, om du er uddannelsesparat,
– vurderer gymnasiet almindeligvis ved en optagelsesprøve,
om du er uddannelsesparat
15.april
– skal UU revidere uddannelsesplanen i overensstemmelse
med gymnasiets vurdering
30.april
3. Hvis gymnasiet ikke kan optage dig alligevel,
– videresender gymnasiet din ansøgning/uddannelsesplan
til din næste prioritet
15.maj