Studie- og ordensregler på Maribo Gymnasium

Maribo Gymnasiums værdigrundlag bygger på ideen om, at et trygt og udfordrende gymnasiemiljø, baseret på tillid og gensidig respekt, giver det største engagement og udbytte af gymnasieundervisningen.
Studie- og ordensreglerne skal understøtte denne forventning og sikre både personlig udvikling og en studentereksamen.

§ 1.: Ordensregler

Det forventes, at eleverne møder interesseret og forberedt til undervisningen.
Medstuderende og ansatte skal omgås med tolerance og respekt.
Bygninger og inventar skal bruges aktivt og således, at det ikke lider skade og altid er klar til brug for andre.
Alle er forpligtigede til at opføre sig ordentligt og tage hensyn til andre. Rektor har pligt til at påtale overtrædelser af ovenstående. Gentagelsestilfælde eller grove overtrædelser kan medføre bortvisning.
Særlige forhold:
§ 1a: Der er rygeforbud i alle gymnasiets lokaler.
§ 1b: Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på gymnasiet eller når man repræsenterer gymnasiet. Der gælder særlige regler for fester. Se Alkohol- og rusmiddelpolitik og Studietursregler nedenfor.
§ 1c: Spisning foregår kun i kantinearealet eller i særlig anviste lokaler, hvor der er selvafrydning.
§ 1d: I undervisningslokaler er det tilladt at medbringe vand. Ved særlige lejligheder kan læreren dispensere for at spise eksempelvis kage i timen.
§ 1e: Enhver rydder op efter sig selv. Dette gælder over alt på skolens område.
§ 1f: Computere og mobiltelefoner må i undervisningen eller ved prøver udelukkende anvendes til faglige formål. Ved evt. misbrug af de elektroniske hjælpemidler kan læreren forlange, at eleven slukker for dem og pakker dem væk.
§ 1g: Alle elever har selv et ansvar for skolegangen.
§ 1h: Vedrørende opførsel i klasselokalet:

 • Eleverne forventes at være parate, når timen starter
 • Eleverne forventes at markere, når han/hun vil sige noget samt at lytte, når andre taler.
 • Eleverne forventes at lære Lectio og Fronter at kende, da de skal bruges hver dag.
 • Læreren bestemmer brugen af computer og mobil i undervisningen.

§ 2.: Møde- og afleveringspligt

§ 2a: Eleverne har mødepligt til og skal deltage aktivt i undervisningen.
§ 2b: Læreren fører fravær ved timens start og kan vælge at føre eleverne delvis fraværende, hvis eleven forlader klassen i løbet af timen. Der findes ikke lovligt fravær.
§ 2c: Elever skal i Lectio notere årsag, hvis de ikke har deltaget i undervisningen eller dele af undervisningen.
§ 2d: Elever med bekymrende fravær fra undervisningen indkaldes til samtale(r) med sin vejleder med henblik på at tilegne sig en mere effektiv studieadfærd. Hvis elevens fremmøde ikke forbedres efterfølgende, indkaldes eleven til møde med en ledelsesrepræsentant, der iværksætter sanktioner, jf. MG-reglerne for fravær.
§ 2e: Sanktioner i værksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel.
§ 2f: Hvis forsømmelserne fortsætter efter, at eleven har modtaget et skriftligt varsel, indkaldes eleven til møde med vejleder og en ledelsesrepræsentant med henblik på foranstaltning af yderligere sanktioner:

 • En elev kan midlertidigt udelukkes fra undervisningen. Udelukkelsen tæller som fravær
 • En elev kan henvises til at aflægge prøve i afsluttende fag på det pågældende klassetrin
 • En kan blive selvstuderende uden ret til at følge undervisningen
 • En elev kan på grund af manglende studieaktivitet fratages SU, indtil eleven udviser tilfredsstillende studieaktivitet
 • En elev kan bortvises fra skolen (udmelding)

§ 2g: Eleverne skal aflevere skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de stillede krav. Læreren skal påtale manglende aflevering og aftale en ny afleveringsfrist. Hvis en elev mangler at aflevere flere afleveringer, indkaldes eleven til samtale med sin vejleder. Hvis de manglende opgaver ikke afleveres, kan eleven få skriftlig varsel eller anden sanktion i henhold til fraværsproceduren.
§ 2h: Det er ikke tilladt at snyde. Det betragtes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver væsentlige dele af andres arbejde og udgiver det for at være ens eget (uretmæssig afskrift). Faglærerne skal orientere eleverne om reglerne for snyd.
§ 2i: Hvis en elev snyder, skal opgaven eller dele af opgaven skrives om. I alvorlige tilfælde og i gentagelsestilfælde orienteres skolens ledelse, som indkalder eleven til møde og iværksætter sanktioner. Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra eksamen.
§ 2j: En elev med mindst 2,0 i gennemsnit af de opnåede karakterer ved afslutningen af skoleåret, inkl. årskarakterer, har krav på at blive oprykket til næste klasse, mens et karaktergennemsnit på under 2,0 kan medføre, at eleven bliver nægtet oprykning til næste klasse.
§ 2k: Sanktioner over for en elev skal følge forvaltningslovens regler, hvilket betyder at den involverede elev eller forældremyndighedsindehaveren skal gives mulighed for at udtale sig i sagen, før rektor træffer sin afgørelse (partshøres).

§ 3.: Øvrige forhold

§ 3a: Parkering: Cykler anbringes i cykelkælderen under S-bygningen eller i cykelstativer, således at der altid er fri passage for andre. Biler parkeres i de optegnede båse på parkeringspladsen ud mod Refshalevej. Ved ydereligere behov for parkering henvises til offentlige parkeringspladser.
§ 3b: Bøger: Eleverne får udleveret bøger til lån. Leveres bøgerne ikke tilbage, skal de erstattes. Eksamensbevis udleveres ikke, før alle bøger er afleveret eller er blevet erstattet.
§ 3c: Arrangementer på gymnasiet: Der må meget gerne laves arrangementer på skolen i og efter skoletid. Det skal altid ske efter vedtagelse i Fællesudvalg (FU) eller med rektors tilladelse. Rektor skal også godkende arrangementer i gymnasiets navn.
§ 3d: Overtrædelse af skolens ordensregler kan påtales af enhver ansat på skolen. Grove eller gentagne overtrædelser meddeles til rektor, som tager stilling til konsekvenserne af overtrædelsen i henhold til Gymnasiebekendtgørelsen.

Redigeret på baggrund af PR-mødet d. 26.06.2014

Studie- og ordensreglerne bygger på Bekendtgørelse 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217

Foreløbig antimobbestrategi

På baggrund af Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017) fastsættes nedenstående antimobbestrategi for Maribo Gymnasium. Strategien omfatter forebyggelse af og handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning, således som denne defineres af Arbejdstilsynet:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

(kilde: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane)

Forebyggelse af mobning

Maribo Gymnasiums forventninger til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens studie- og ordensregler og skolens værdigrundlag, som findes på skolens hjemmeside (se http://maribo-gym.dk/mere-info/studie-og-ordensregler/)

Maribo Gymnasium forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring:

 •  Skolen er opmærksom på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd
 • Ved skolestart i 1g og 1hf drøfter lærerne med eleverne, hvad god klasserumskultur er, og emnet drøftes løbende gennem uddannelsesforløbet på Maribo Gymnasium
 • Ved skolestart laver den enkelte klasse klassens grundlov til at understøtte den gode adfærd
 • Fra skolestart indgår de nye elever som en del af Netwerk i et makkerpar og i en makkerskabsgruppe i deres klasse
 • Enhver elev kan kontakte en vejleder, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning
 • Skolens vejledere gennemfører indslusningssamtaler med alle nye elever
 • Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser med opfølgning på klasse- og skoleniveau

Handlinger i forbindelse med mobning

Elever

Hvis elever støder på mobning på Maribo Gymnasium, skal de reagere således:

 • prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen
 • sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet
 • støtte den, der mobbes
 • fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, klassens lærerteam, en vejleder eller en ledelsesrepræsentant.

Lærere

Hvis en lærer oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren:

 • undersøge, om der rent faktisk er tale om mobning
 • søge at dokumentere mobningen
 • støtte den mobbede
 • gøre vejlederen eller en ledelsesrepræsentant opmærksom på mobningen.

Leder

Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:

 • udarbejde en plan for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest ti arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet
 • iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen
 • uden forsinkelse iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger
 • informere de berørte elever og for elever under 18 år eleverne forældremyndighedsindehaverne om plan og midlertidige foranstaltninger

Sanktioner

Mobning strider mod Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler samt værdigrundlag og kan medføre advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning fra skolen.

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage. Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Denne foreløbige antimobbestrategi gælder på Maribo Gymnasium fra 1. oktober 2017. I løbet af skoleåret 2017-18 vil den foreløbige antimobbestrategi blive hørt og drøftet i elevrådet, i pædagogisk råd og i skolens fællesudvalg. Høring og drøftelse vil blive afstemt med en revision af skolens studie- og ordensregler. Efter høring og drøftelse vil den blive forelagt gymnasiets bestyrelse til endelig vedtagelse.

Michael Levy Bruus

Rektor

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636

Bilag 1. Alkohol-/Rusmiddelpolitik for Maribo Gymnasium

Målgruppe:
Elever på Maribo Gymnasium
Mål:
At elevernes rusmiddelforbrug og – mønster ikke kommer til at optræde som en barriere for at opnå et maksimalt fagligt – og trivselsmæssigt udbytte af uddannelsen.
Politik:
På Maribo Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne gennem et rummeligt fællesskab samt demokratisk medbestemmelse og ansvar udvikler gensidig respekt, tolerance, selvstændighed og engagement i skole- og samfundslivet.
En forudsætning for at kunne opfylde ovennævnte målsætning er, at lærere og elever føler ansvar over for hinanden og handler konstruktivt, hvis der opstår problemer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætning. Skolen skal være ramme om et positivt socialt fællesskab og en positiv udfoldelse af ungdomskulturen.
Bliver elever eller lærere opmærksomme på en elev, som har problemer med brug af alkohol eller andre rusmidler, bør vejlederen som er tilknyttet eleven kontaktes, og vedkommende tager da en samtale med den pågældende. Vejlederen har tavshedspligt og kan yderligere henvise til forskellige instanser, hvor pågældende elev kan få råd og vejledning i relation til sit misbrugsproblem.
Regler:
1) Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i undervisningstiden.
2) Elever må ikke møde alkohol- eller ruspåvirkede til undervisningen.
Hvis ovennævnte forbud overskrides, hjemsendes eleven i en eller flere dage og indkaldes samtidig til samtale med rektor og efterfølgende med vejlederen, som yderligere kan henvise til forskellige instanser, hvor pågældende elev kan få råd og vejledning, hvis der er tale om et generelt misbrugsproblem.
3) Der må ikke medbringes og indtages euforiserende stoffer på skolen, heller ikke ved fester. Der kan blive foretaget personlige narkotests til fester.
Overtrædelse af denne regel medfører samtale med rektor og normalt bortvisning fra skolen i to dage. Eleven skal efterfølgende deltage i en samtale med vejlederen.
I grovere tilfælde og ved salg af rusmidler, vil der normalt være tale om øjeblikkelig og permanent bortvisning.
4) Ved fester kan der efter aftale med rektor udskænkes alm. øl og alkoholholdige drikke.

Skolens ordensregler gælder også, hvis skolens undervisning foregår på andre lokaliteter end skolens område.

Bilag 2. Alkohol- og rusmiddelpolitik i forbindelse med studietur

Vedr. ekskursioner og studierejser:

 • Ekskursioner og studierejser er undervisning, hvorfor Maribo Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik også gælder i disse tilfælde. Studieturene er også fritid til oplevelse af ny kultur samt hygge og socialt fællesskab i klassen inden for alkoholpolitikkens rammer. Der kan således nydes begrænset mængde alkohol, efter aftale, uden for det egentlige undervisningsprogram:
 • Der aftales ordensregler mellem lærer og elever på hver enkelt tur, dog gælder flg. regler, der skal sikre samme elevdeltagelse i det faglige program som i undervisningen på gymnasiet
 • Reglerne håndhæves af studierejselærerne, som underretter rektor, hvis der opstår problemer.
 • Hvis elever ikke går på Maribo Gymnasium længere, kan de heller ikke deltage i studieturen. Indbetalte beløb kan ikke refunderes.
 • Berusede elever hjemsendes øjeblikkeligt. Forældre til elever under 18 år – skal gøres bekendt med skolens alkoholpolitik og skrive under på, at elever hjemsendes for egen regning, hvis bestemmelserne overtrædes.
 • Der må ikke holdes fest eller gås i byen om natten, så eleverne ikke er udhvilede næste dag.

Ordensregler skal indeholde aftale om, hvordan der kan gås i byen samt om hjemkomst tid til hotellet.

Retningslinjer for studieture på Maribo Gymnasium

Studieture tilbydes på Maribo Gymnasium til eleverne i 2g som et 4-5 dages samlet forløb til et land i Europa. Studieturen kræver delvis egen deltagerbetaling. Studieturen rummer både en afvikling af (dele af) et fagligt forløb og tilbud om aktiviteter ifølge bekendtgørelsens § 89 om fællestimer og øvrige tværgående uddannelsesaktiviteter.
Generelt uddelegerer rektor sin ledelseskompetence til de lærere, der deltager på studieture. Det betyder, at rektor har fuld tillid til, at lærerne træffer de rigtige afgørelser og løser arbejdsopgaverne i fuld overensstemmelse med skolens retningslinjer og regler.

Før studieturen – fra foråret i 1g til den 20. august i 2g
1. Ekskursionsudvalget indkalder i januar interesserede lærere til et møde. På mødet diskuteres muligheder for de enkelte klassers studietur i efteråret i 2g.
2. Der vælges 2 fællesfagslærere, som tilbyder at arrangere studietur for klassen.
3. Så vidt muligt rejser klassens studieretningslærere med klassen. I blandede studieretninger kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at 3 lærere rejser med samme klasse.
4. Lærerne opstiller et eller flere tilbud om en studietur, hvor de samlede udgifter pr. elev ikke overstiger 3.500 kr. (uden forplejning).
5. Programoplæg og pris præsenteres for klassen, som evt. ved afstemning vælger mellem de fremstillede forslag.
6. Lærerne sammensætter et forløb, der kombinerer faglige og kulturelle/sociale aktiviteter.
7. Lærerne sender foreløbigt program (rejsemål, pris, rejsetider, formål, aktiviteter, deltagere, herunder deltagere med udenlandsk pas) til rektor, som godkender studieturen.
8. Hvis et betragteligt antal elever før sommerferien tilkendegiver, at de ikke kan deltage i studieturen, drøfter lærerne turens gennemførsel med rektor.
9. Så snart studieturen er godkendt, sikrer lærerne sig på en blanket forældrenes tilladelse til, at eleven må tage på studietur på de betingelser, som er beskrevet i turens foreløbige program og i skolens ordensregler og regler om indtagelse af alkohol. Blanketten ligger på Fronter i rummet Studieture.
10. Blanketten indeholder plads til oplysninger om elevens helbred mm. Disse oplysninger gives af forældremyndighedens indehaver i form af en tro-og-love erklæring.
11. Forældrene bedes samtidig på blanketten tilkendegive, om de ønsker, at der afholdes et forældremøde, hvor studieturen kan diskuteres yderligere. Hvis mindst halvdelen af familierne ønsker det, skal et sådant møde afholdes. Ellers vurderer lærerne, om der er grundlag for at afholde et forældremøde.
12. Der tegnes en fælles rejseforsikring for hele klassen, der som minimum dækker afbestilling samt elevens hjemtransport i tilfælde af sygdom på studieturen.
13. Sammen med blanketten afleverer eleven en kopi af sit pas samt en kopi af sit EU-sygesikringskort (Det blå sygesikringskort) elektronisk på Fronter. Blanketten skal afleveres til studieturslærerne senest den 15. juni.
14. Administrationen hjælper studieturslærerne med at indhente de nødvendige tilladelser for elever med udenlandsk pas samt udsteder et fælles studiekort (til rabat på diverse entreer).
15. Godkendte studietursprogrammer og blanketter samt kopier af pas og EU-sygesikringskort lægges ind på Fronter.
16. Det samlede beløb til studieturen skal være indbetalt senest den 20.august i 2g. Efter indbetaling af beløb/indskud til studieturen er det ikke muligt at kræve pengene tilbage, hvis man alligevel ikke deltager i studieturen.
17. Elever, der optages eller som ikke har betalt studieturen inden den 20.august i 2g, kan ikke påregne at deltage i studieturen.
18. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med tilslutning til studieturen efter den 20.august påhviler eleven selv.
19. Elever, der ikke deltager i studieturen, skal løse opgaver svarende til det faglige indhold på studieturen og aflevere elektronisk fredag i uge 41.
20. På Fronter ligger en tjekliste for lærerne samt en skabelon for informationer til forældrene med relevante telefonnumre, kontaktpersoner samt procedurer i forbindelse med uheld, sygdomme og lignende.

Studieturen
Adfærd
21. På studieturen skal eleverne overholde skolens ordensregler for studieture samt i øvrigt følge lærernes anvisninger.
22. Hvis en elev overtræder ordensreglerne og ikke følger lærernes anvisninger, kan lærerne vælge at bortvise eleven fra studieturen.
23. Hvis lærerne beslutter at bortvise en elev fra studieturen, kontaktes rektor, der orienterer elevens forældre.
24. Den bortviste elev sendes hjem på forældrenes regning, således at lærerne lægger ud for en billet fra nærmeste lufthavn/banegård til Kastrup Lufthavn eller Hovedbanegården. Skolen refunderer lærerens udlæg, hvorefter skolen opkræver udgiften hos forældrene.
25. Lærerne eskorterer eleven til nærmeste lufthavn/banegård.

Sygdom, ulykke og dødsfald
26. Hvis en eller flere deltagere bliver syge eller kommer ud for en ulykke på en studietur, tilkalder lærerne den nødvendige hjælp (læge eller ambulance)
27. Ved evt. indlæggelse af en elev følges eleven af en lærer til hospitalet.
28. Derefter kontaktes rektor, som orienterer forældrene om hændelsesforløbet, evt. ved et møde med forældrene.
29. Rektor kontakter SOS International.
30. SOS koordinerer indsatsen på hospitalet, står løbende til rådighed for spørgsmål og kan sørge for eventuel hjemtransport.
31. Hvis lærerne skønner det nødvendigt, tilkalder rektor psykologisk krisehjælp på stedet hos SOS til de involverede elever og lærere.
32. Rektor kan beslutte, at der bliver sendt en ekstra person – normalt en af forældrene – til rejsemålet for i nødstilfælde at bistå lærerne på stedet.
33. Ved indlæggelse på hospital opretholder lærerne kontakt til rektor mindst 1 gang dagligt.
34. Ved alvorlige ulykker og dødsfald tages omgående kontakt til rektor, som indkalder resten af ledelsen til krisestyring.

Efter studieturen
35. Hvis der har været særlige uregelmæssigheder på studieturen (bortvisning, lægehjælp, indlæggelse eller andre former for sygdom, ulykke eller krise) afholdes et møde med rektor efter hjemkomsten.
36. Rektor afgør med baggrund i skolens sorg- og kriseplan, hvorvidt der skal tilkaldes ekstern hjælp til mødet efter studieturen, og hvordan der følges op på hændelserne.

Redigeret på baggrund af PR-mødet d. 26.06.2014