1gAT2 – dansk/historie

I det andet AT-forløb er det den individuelle dansk- eller historieopgave, som danner udgangspunkt for forløbet. Igen er arbejdet gruppebaseret. Det betyder, at dansk-og historielæreren i klassen sammensætter grupper omkring samme emne og tekstmateriale således, at hver gruppe er repræsenteret med begge fag.

Formålet med AT-forløbet er at introducere jer for synopsis-genren med mundtlig fremlæggelse, som er en eksamensform, der afsluttes i 3g, og som optræder på eksamensbevis som B-niveau.

AT-forløbet stiller krav til følgende:

  1. En problemformulering, hvori begge fag indgår
  2. Tre underspørgsmål taksonomisk opstillet
  3. Synopsis skrivning (se beskrivelse nedenfor)
  4. Mundtlig fremlæggelse i eksamensperioden

Hele AT-forløbet er således gruppebaseret –både i synopsis skrivning og i mundtlig fremlæggelse. Fremlæggelsen er en årsprøve.

Hvad skal du huske i en synopsis?
Synopsis er dit eksamensgrundlag.

I det efterfølgende kan du læse mere om krav og formalia til synopsis:

Ordet synopsis kommer af græsk og betyder samlet syn eller overblik. Synopsen er en samlet oversigt i kort skriftlig form over et større materiale eller en større stofmængde. Synopsis skal være på 3-5 sider. (Jf. læreplan)

Formålet med en synopsis er at få samling og orden på det, som du har arbejdet med.

Det betyder tre ting:

  1. Det giver stoffet en sammenhæng
  2. Det strukturerer stoffet med henblik på mundtlig fremlæggelse
  3. Det tjener som støtte til hukommelsen, når stoffet skal fremlægges

 

Hvad skal synopsen indeholde:
Der er en række formalia, der skal være opfyldt for, at din synopsis er fyldestgørende. I venstre kolonne i skemaet herunder finder du de formelle krav til din synopsis, sådan som de er formuleret i læreplanen. I den højre kolonne er kravene forklaret og uddybet.

Anvisninger gælder for en synopsis til 3g-AT-eksamen. Spørg dine lærere, hvilke krav synopsis skal indeholde i netop 1gAT2. I andre AT-forløb og herunder andre fag fx samfundsfag kan kravene til synopsis være formuleret anderledes.

I sidste ende skal synopsis indeholde følgende:

Din synopsis skal indeholde Forklaring på indhold
1
Titel og angivelse af fagkombination
I 3gAT-eksamen er det ministeriet, som i januar udmelder det overordnede emne og rammer for fagkombinationer. Det emne, der skal stå som titel på din synopsis, skal rumme det overordnede emne.
2
Problemformulering
Din problemformulering vil typisk være på 1-3 linjer. Din problemformulering kan være udformet på en række forskellige måder: Som en række spørgsmål, som en hypotese, som en undring, som en påstand du vil argumentere for. Problemformuleringen må godt være forholdsvis bred, men skal så efterfølgende indsnævres, når du beskriver de underspørgsmål, du har arbejdet med (punkt 3).
3
Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
Du skal udarbejde fokuserede underspørgsmål, som må undersøges og belyses af fag 1 og/eller fag 2 for at besvare det overordnede spørgsmål. Det er vigtigt, at der er en tydelig sammenhæng mellem den overordnede problemformulering og de enkelte underspørgsmål, og at underspørgsmålene er tæt forbundne indbyrdes.
4
Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
Det vil være en god idé i samråd med dine vejledere på et tidligt tidspunkt at få klarhed over hvilke materialer, teorier og metoder, der er relevante for netop din opgave. Hvis du ikke kommer på rette spor, kan det være svært at nå det hele. Husk løbende at tage noter, også med henblik på redegørelse for teorier og metoder.
Det er under dette punkt, at du skal inddrage videnskabsteori og snarere end at skrive i faget skrive om faget.
5
Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
Der skal konkluderes på de enkelte underspørgsmål. Det betyder konkret, at underspørgsmål ikke må stå og svæve uden, at der er redegjort for, hvad du er nået frem til, – hvad enten det var det forventede eller noget helt andet. Kort sagt: Lav delkonklusioner.
6
En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse
Du skal også konkludere sammenfattende. Det betyder, at du igen skal samle trådene – som du gjorde det i din problemformulering. Men her skal der ikke undres eller stilles spørgsmål, men netop konkluderes.
Imidlertid er der også krav om formulering af spørgsmål til videre undersøgelse. Disse spørgsmål skal du ikke regne med at have klar, før du har et godt overblik over både dine underspørgsmål og din problemformulering.
7
Litteraturliste
Kravene til litteraturlisten er de samme for synopsis som for andre større opgaver.
8
En perspektivering til studierapporten.
Din studierapport er din samlede oversigt over dit AT-forløb. Den perspektivering, der omtales, giver dig mulighed for at demonstrere de erfaringer, som du har gjort dig gennem alle AT-forløb. Erfaringerne har betydet en progression i dine samlede AT-kompetencer. Disse erfaringer kan både være metodiske og indholdsmæssige. Din studierapport skal foreligge ved din AT-eksamen.

Hvordan formulerer jeg min synopsis?
Synopsis bedømmes ikke selvstændigt til eksamen, og der er ikke fastlagt kriterier for bedømmelse. En synopsis er ikke:

  • Synopsis er ikke en essayopgave. De formelle krav der stilles til essay-opgaver, stilles ikke til synopsis.
  • Synopsis er ikke en samling mere eller mindre tilfældige noter. Synopsis skal struktureres i overensstemmelse med punkterne herover.

Det betyder, at du står forholdsvis frit med hensyn til den sproglige udformning og den typografiske udformning. Imidlertid vil det være en god idé at anvende punkterne 1-8 herover i den helt overordnede struktur.

Du må gerne i din synopsis bruge en kombination af almindelig sagprosa vekslende med punktopstilling og skemaer. Hvilket format der bedst egner sig til netop din synopsis, vil naturligvis hænge sammen både med det overordnede emne, dit specialemne og din fagkombination.

Problemformuleringen skrives bedst i sagprosa.

Til de enkelte AT-forløb kan kravene til en evt. synopsis være anderledes. Læs derfor altid infodokument til hvert AT-forløb grundigt og spørg din faglærer/vejleder.