1. Introduktion til innovation i AT

I skal nu i gang med et innovation AT-projekt. Fagene vil være på min. B- og C-niveau. Fokus ligger på innovation og mundtlig fremlæggelse – mundtlig årsprøve.

Definition: Innovation = nytænkende forbedring af noget i verden til relevans for andre.

Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (kontekst) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

Gruppeinddelinger:
Klassen og de involverede lærere bestemmer gruppesammensætningen.

Sørg for at planlægge jeres tid:
Lav klare aftaler i gruppen om, hvem der gør hvad fra dag til dag. Tilpas jeres spørgsmål og arbejdsgang mht. hvilken lærer, der er til stede. Send evt. spørgsmål som besked på Lectio eller mail inden kl. 16:30.

Se nedenstående skema for AT-planen:

Uge Indhold
2 1.modul: AT-projekt introduceres med begge lærere.AT-emne afsløres; Ideer til AT-emne ved fælles brainstorming på tavlen. Undringsspørgsmål – først individuelt, derefter parvis. Brainstorming på produkter. Gennemgang af faglig rapport. Hvad indebærer den faglige rapport?
3 2.modul med begge lærere
3 Oplæg ved ekstern oplægsholder for alle i kantinen
4 3.modul med begge lærere
5 4.modul med begge lærere
6 3 skrivedage med vejledning. Vejledning skemalagt i Lectio.Begge vejledere starter i 1.modul.Synopsis afleveres fredag
8 Fremlæggelser torsdag-fredag

Læs dette infodokument grundigt igennem:
Det findes også elektronisk i jeres AT-rum på Fronter

Medbring jeres studiebog:
Den er uundværlig til at tjekke op på information om fagenes teori og metode, samt om evt. andre relevante spørgsmål i forbindelse med AT-projekter.

Lav en tilpasset mappe i fronter-rummet:
Den skal være åben for gruppens medlemmer og lærerne. Upload ofte det arbejde I sidder med, og sørg for at I hver dag, inden I skilles, har lagt en “lektie-seddel/dagsorden” ind for den kommende dag. Så alle ved, hvad de skal have styr på, inden I mødes igen.

Mød til tiden!
Det forventes, at I er på skolen og laver gruppearbejde på de tre skrivedage fra kl. 8-15:00. Til fremlæggelserne i uge 8 skal I møde mindst ½ time før, I skal fremlægge. Fremlæggelsesrækkefølgen bliver planlagt sammen med faglærerne. Der vil blive ført fravær alle dagene.

Materiale:
Hold jer orienteret på Lectio og i fronter-rummet, så I ved hvilket materiale, vi forventer, I har kigget igennem (skimmet), inden vi starter i uge 2.

Sygdom mm.:
I tilfælde af sygdom kontaktes skolens kontor om morgenen kl. 8, og man giver besked om, hvor lang tid man er fraværende.  Derudover skriver man en besked til sin gruppe og lærerne på Lectio med samme information.

Studierapport og evaluering:
Efter AT-forløbet skal I udfylde en kort evaluering/spørgeskema i Lectio. Derudover skal I ligeledes i Lectio udfylde jeres studierapport. Alle disse studierapporter skal medbringes og forelægges til den afgørende at-eksamen i 3g. Det er derfor vigtigt at få den skrevet umiddelbart efter hvert at-forløb.

2. Fremgangsmåde

Her beskrives fremgangsmåde dvs. i hvilken rækkefølge, du skal arbejde med innovation.

Man starter med at undersøge det felt, som man vil arbejde med. Det kaldes at undersøge the State of Art. Derefter udarbejdes en faglig rapport, som du kan finde en skabelon på i dette infodokument. Den faglige rapport skal bl.a. sikre, at du har fagenes teorier og metoder på plads.

Det næste skridt er at definere et tydeligt problem, dvs. du skal udforme en problemformulering. Dette problem kobler du til en målgruppe. Hvem er det, som du vil løse problemet for? Hvem er din målgruppe?

Når problemformuleringen og målgruppen er på plads, kan du gå i gang med af finde den endelige idé til et løsningsforslag til problemet. Til dette skal du igennem en idégenereringsfase og en idéudviklingsfase. Først producerer du mange ideer (ligesom en brainstorming), derefter kvalificerer du ideerne, for sidst at udvælge den bedste.

Når du har udviklet løsningen til problemet og dermed svaret på din problemformulering, skal du vurdere dit løsningsforslag. Her skal du være kritisk over for din egen løsning. Har du skabt bro mellem problem og løsning?

Du kan se fremgangsmåden her:

 1. Researche sit felt – at kende the State of the Art
 2. Faglig rapport
 3. Definere et tydeligt problem (+problemformulering)
 4. Koble problem til målgruppe
 5. Idégenerere og idéudvikle, så I kan finde den endelige idé til et løsningsforslag:
  1. Idégenerering kvantitet – producer mange ideer
  2. Idéudvikling kvalitet – kvalificer ideerne
 6. Udvikle løsning
 7. Vurdere løsningsforslaget (bro ml problem og løsning!)

 

Ad.5. Idégenerering og idéudvikling

Idégenerering: Få mange ideer!

 • Jeres første opgave er at få mange 25-50 ideer – brainstorm.
 • Når de mange ideer er skrevet op —> fjern de fleste, så fem ideer (eller det antal gruppemedlemmer, I er) står tilbage!

 

Sådan får du gode idéer:

Mindmapping og brainstorming online
Holde oplæg, generere idéer, få styr på dit indre kaos – brug brainstorming og mindmapping værktøjer. Disse programmer er gratis og lige til at gå til:

 • Levende post-its, du bare kan rykke rundt med på skærmen – et anderledes brainstormingsværktøj. Klik ind på edistorm.com.
 • Et andet værktøj er bubbl.us, som mere minder om det mindmapping, du nok kender.
 • Skriv søgeord i feltet, og straks får du præsenteret et mindmap, der kan hjælpe dig videre med dine idéer: Prøv http://www.instagrok.com/!

Brainstorming på papir
Skaber og sætter gang i de originale ideer. Her gælder det om at blæse hjernen tom for associationer: alle ideer – ikke mindst de skæve – skal luftes!

 • Kan bruges solo og i gruppe
 • Alle skal kende – og forstå det samme ved – emnet
 • Aftal klart, hvor længe brainstormingen skal vare (typisk 10-15 minutter)
 • Få en i gruppen til at skrive ideerne op efterhånden som de opstår. Skriv på tavlen, post-it sedler, computer. Så mange ideer som muligt, så hurtigt som muligt. Kvantitet er godt!
 • Genialitet er altid en mulighed: Enhver idé er potentielt fremragende!
 • Censur er forbudt! Forsøg at skabe en uhøjtidelig atmosfære – lad være med at censurere dine egne tanker, eller andres
 • Undgå diskussioner om ideernes brugbarhed i denne fase (alle ideer er selvfølgelig ikke lige gode, men det gør ikke noget lige nu!)
 • Lad jer inspirere af hinanden.

Brug værktøjerne til at få den gode idé!

Hurtigskrivning
Alle skriver hver for sig i fem minutter alt ned om emnet, de kan komme i tanke om.

Både stikord, hele sætninger og fragmenter kan bruges.

Derefter en runde om det nedskrevne – det virker godt som optakt til brainstorm!

Cirkelteknikken
Alle i gruppen skal have et stykke papir. Hver deltager skriver en grundidé ned og rækker papiret videre til sidemanden, som tilføjer et forslag til grundideen og rækker papiret videre til sin anden sidemand.

Papiret kan cirkulere til gruppen ikke har flere associationer eller forslag.

Brainwriting Pool
Alle i gruppen skriver fire ideer ned på et ark papir og lægger arket midt på bordet (i ’poolen’).

Hver person tager nu et ark fra bunken og associerer videre på ideerne på arket. Når man ikke har flere ideer lægger man arket tilbage og tager et nyt.

Efter 10-30 minutter samles arkene sammen og gruppen diskuterer ideerne.

Kilde: www.emu.dk/modul/id%C3%A9generering-gymnasieelever

Idé udvikling: Kvalificer jeres ideer!

 • Idéstafét – kvalificer gruppens idéer i fællesskab
 • Idéinterview – interview hinanden – stil alle de kritiske spørgsmål om fx eksisterende løsningsforslag (kendskab til State of the Art), hvordan løsningen passer til målgruppen etc.
 • Vælg den bedste idé – prøv at formidle jeres idé for en fra målgruppen, en lærer eller en anden gruppe.
 • Kritiske vinkler på vinderen… – leg djævelens advokat.

 

Ad 6. Udvikling af løsning

Projektplanlægningsfase – nu har I fundet et problem og er klar til at udvikle et løsningsforslag. 

 • Udarbejd den innovative løsning, så den er færdig
 • Brug vejlederne, litteratur, andre kilder og gerne eksterne eksperter
 • Forhold jer kritisk til effekten og muligheden for at realisere løsningen
 • Udarbejd en visualisering af deres løsning, hvis I ikke kan medbringe den fysisk
 • Skriv synopsen færdig og forbered et slutprodukt af jeres idé
 • Udfyld en tidsplan over jeres arbejde og udpeg gerne en projektleder, der holder styr på, at I når jeres deadlines.

 

Ad 7. Vurdering af løsningsforslaget

Vær kritiske:

 • Kender I jeres teorier og metoder?
 • Fungerer jeres løsning (jeres brandingkampagne, app, brochure, mm.?)
 • Rammer I målgruppen?
 • Har I fx brugt det filmtekniske og forløbsanalysen på relevant måde i jeres film?
 • Er jeres pjece sprogligt klar?
 • Svarer det innovative løsningsforslag til problemet?
 • Bygger løsningsforslaget bro?
 • Er det tilpasset målgruppen?

3. Faglig rapport – begrundelse for valg af problem.

Den faglige rapport skal bruges til at sikre, at du har et fagligt fundament fra begge fag, før du begynder din idégenerering til innovativt løsningforslag. Du benytter din faglige rapport som afsæt for dit øvrige arbejde, men du skal ikke kopiere afsnit direkte ind i synopsen.

 1. Definer dit problem i forhold til AT overemnet. Brug formuleringen: ”Det er et problem, at…, fordi …”
 2. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser?
 3. Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet – hvilke faglige områder har du i spil?
  1. Fag 1:
  2. Fag 2:
 4. Hvilke faglige metoder har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde?
  1. Fag 1:
  2. Fag 2:
 5. Hvilke teorier fra dine fag har du/man benyttet i dit undersøgelsesarbejde?
  1. Fag 1:
  2. Fag 2:
 6. Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i forvejen?
 7. Redefiner dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden.
 8. Hvordan lyder sit problem nu? Brug formuleringen: ”Det er et problem, at…, fordi …”

4. Hvad kræver karakteren 12 i innovation?

Her kan du læse, hvad karakteren 12 kræver i innovation. Det vil give dig en mulighed for at tjekke, om du har alle delelementer i processen på plads.

 • Sammenhæng med overemne
 • Svarer de samme faglige mål som klassisk AT: klart problem – afgrænsning
 • (Kan idégenerere og idéudvikle – måles ikke direkte)
 • Anskueliggjort innovativt løsningsforslag der giver merværdi for andre og tilfører noget nyt i den konkrete sammenhæng
 • Noget nyt (dvs. at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (kontekst) noget nyt)
 • Tydelig bro mellem problem og innovativt løsningsforslag
 • Kan forklare i hvilke faser af de tre – research, udarbejdelse og vurdering af løsning – fagenes metoder bliver brugt –
 • Ikke krav om begge fag i alle tre faser —> overblik over metoder – også videnskabsteori

5. Synopsis med innovation

Hvad skal en AT-synopsis indeholde? Hvad skal man tænke på, hvis opgaven har krav om innovativt løsningsforslag.

Hvad skal du gøre for at få topkarakter?

Synopsen skal indeholde de punkter, der er anført i læreplanen. (I parentes står Vejledningens bemærkninger til synopsis med innovation.):

 1. Titel og fagkombination
 2. Problemformulering (Her angives, hvilket konkret problem der søges løst, den konkrete sammenhæng (konteksten) og om målet er at udvikle en innovativ løsning. Det indgår, hvem eller hvad problemet vedrører, og om der er en ekstern partner).
 3. Præsentation af underspørgsmål, der er arbejdet med
 4. Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmål
 5. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål (Sidstnævnte tre punkter kan fx dækkes med en behandling af følgende spørgsmål:
  1. Hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser?
  2. Hvilke faglig viden i og hvilke faglige metoder er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget? der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven kan prioritere hvordan fag og faglige metoder anvendes i forskellige dele af projektet. Eleven kan fx prioritere, at anvendelsen af fag og faglige metoder primært sker i vurderingen af løsningsforslaget.
  3. Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbejdet? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt.
  4. Hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier.
  5. Hvordan vurderes fagene og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser.)
 6. Sammenfattende konklusion relateret til problemformulering (Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?)
 7. Litteraturliste
 8. Perspektivering til studierapporten

 

Hvilken rolle spiller synopsen, når den ikke tæller særskilt med ved bedømmelsen?

De tidligere fagkonsulenter for AT svarer:

”De faglige rammer for eksaminationen sættes af eksamensopgaven, elevens synopsis med dennes problemformulering og skriftlige fremstilling af resultaterne af elevens undersøgelse, samt elevens mundtlige fremlæggelse ved selve prøven. En klar og præcis fremstilling i synopsen er således med til at sætte klare rammer om eksaminationen. Censor og eksaminator forbereder sig på grundlag af eksamensopgaven og den tilsendte synopsis. Hvis synopsis er meget tynd eller fagligt uklar på en række punkter, kan en betydelig del af eksaminationen komme til at gå med at spørge ind til uklarhederne for at udrede, hvad eleven egentlig har undersøgt. Det kan ikke udelukkes, at en fremragende mundtlig præstation alligevel kan resultere i en topkarakter, men udgangspunktet vil være bedre med en klar og fyldig synopsis”.

(Jf. vejledningen for AT 2014)

Synopsis er grundlaget for eksamen!

6.De faglige mål

De faglige mål med almen studieforberedelse og innovation er, at eleverne skal kunne: 

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
  • I en opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslaget. Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan fag og faglige metoder anvendes i projektet.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf.
  • I en opgave i AT med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret problem. “Behandle en problemformulering” vil her betyde at undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag.
  • Bedømmelsen af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.
  • Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i en undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget.
 • Perspektivere sagen.
  • Bedømmelse af, om eleven kan perspektivere til studierapporten og evt. til andre sammenhænge eller mulige løsningsforslag.
 • Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
  • Eleven vurderer fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger ift. undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget. (Faglige metoder kan både være metoder til undersøgelse af underspørgsmål eller metoder relateret til praktiske anvendelser af faget til eksempelvis produktfremstilling eller iværksættelse og formidling af løsninger).
 • Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.
  • Eleven demonstrerer videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet eller ved at knytte videnskabsteoretiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger. Begreberne kan fx være kvantitativt/kvalitativt, induktiv/deduktiv eller kausal/intentionel. (Kilde: Vejledningen til AT 2014)