Opgave B – den innovative opgave.

De faglige mål med almen studieforberedelse og innovation er, at eleverne skal kunne (Fra UVM vejledning 2014):

 • Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder.
  • I en opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslaget. Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan fag og faglige metoder anvendes i projektet.
 • Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf.
  • I en opgave i AT med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret problem. “Behandle en problemformulering” vil her betyde at undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag.
  • Bedømmelsen af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.
  • Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i en undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget.
 • Perspektivere sagen.
  • Bedømmelse af, om eleven kan perspektivere til studierapporten og evt. til andre sammenhænge eller mulige løsningsforslag.
 • Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.
  • Eleven vurderer fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger ift. undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget. (Faglige metoder kan både være metoder til undersøgelse af underspørgsmål eller metoder relateret til praktiske anvendelser af faget til eksempelvis produktfremstilling eller iværksættelse og formidling af løsninger).
 • Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.
  • Eleven demonstrerer videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet eller ved at knytte videnskabsteoretiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger. Begreberne kan fx være kvantitativt/kvalitativt, induktiv/deduktiv eller kausal/intentionel.

Definition: Innovation = nytænkende forbedring af noget i verden til relevans for andre.

Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (kontekst) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

Fremgangsmåde:

 • Researche sit felt – kende State of the Art
 • Faglig rapport
 • Definere et tydeligt problem (+problemformulering)
 • Koble problem til målgruppe
 • Idégenerere og idéudvikle, så I kan finde den endelige idé til et løsningsforslag:
 • Idégenerering kvantitet – producer mange ideer
 • Idéudvikling kvalitet – kvalificer ideerne
 • Udvikle løsning
 • Vurdere løsningsforslaget (bro ml problem og løsning!)

Se derudover beskrivelse under 2gAT2-innovation (link til infodokument)