Retningslinjer ift. COVID-19 på Maribo Gymnasium

I tilfælde af smitte eller mistanke om smitte kan rektor Michael Levy Bruus kontaktes på tlf. nr. 5479 0486/50915184.

Formålet med retningslinjerne, der bygger på myndighedernes anvisninger og retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, er at begrænse spredning af smitte med COVID-19. Elever og medarbejdere på Maribo Gymnasium forventes at efterleve skolens retningslinjer, som er gældende fra den 11. august 2020.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk).

Sygdom

 • Ved mistanke om smitte skal man blive hjemme. Det anbefales, at egen læge kontaktes mhp. en vurdering og evt. test.
 • Ved symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.
 • Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
 • Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, må man ikke komme i skole eller på arbejde. Man skal blive hjemme, indtil 48 timer efter man har haft sidste symptomer. Elever forventes så vidt muligt at følge undervisningen hjemmefra, mens lærerne forventes så vidt muligt at løse deres undervisningsopgaver virtuelt.
 • Bliver man påvist smittet med COVID-19, eller bliver der påvist smitte med COVID-19 i ens husstand, så skal man i alle tilfælde informere rektor.

Opsporing

 • Elever og medarbejdere, som jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, skal orientere rektor/vicerektor herom.
 • I tilfælde af smitte er ledelsen behjælpelig med at opspore nære kontakter og med at informere om risiko for smitte.
 • Skolen anbefaler, at elever og medarbejdere downloader appen Smitte|stop.

Afstand mellem hinanden

 • I klasselokalerne skal elever sidde med mest mulig spredning. Ved tavleundervisning skal lærerne holde minimum 2 meters afstand til de forreste elever.
 • På alle fællesområder skal holdes en afstand på mindst 1 meter.
 • På gangarealer skal der også holdes afstand og udvises hensyntagen.
 • Afstandskravet på 1 meter gælder så vidt muligt også på kontorer og på lærerværelset.
 • Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper, også uden for skoletiden.

Håndhygiejne

 • Der skal være god håndhygiejne (håndvask og hånddesinfektion) ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog skal der altid vaskes hænder ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder og efter toiletbesøg.
 • Der skal vaskes/afsprittes hænder i alle pauser.
 • Der må ikke deles udstyr/ting samt mad og drikke mv. med andre.
 • Ansatte skal vaske/afspritte hænder, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Elever og medarbejdere skal undgå berøring i eget ansigt.

Rengøring

 • Tastatur og mus ved computer rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes/afsprittes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring af borde og kontaktpunkter (fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, dørhåndtag, bordoverflader, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.) sker mindst en gang dagligt eller efter behov.
 • Som en ekstra foranstaltning opfordres elever til at afspritte eget bord og stol ved ankomst til et nyt lokale. Lærerne afspritter computer og mus, når de ankommer til og forlader et lokale.
 • Alle klasser har faste toiletter på skolen. Alle toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes dagligt.
 • Skolens computere i studieområderne må ikke benyttes, men det er muligt at udskrive på skolen.

Mad og drikke

 • Spisning foregår kun i pauserne. Spisning i frokostpausen kan foregå udendørs, i kantinen med et afstandskrav på 1 meter eller i det undervisningslokale, hvor man skal være i 3. modul.
 • Klasserne skiftes om rengøring af stole og borde i kantinen, jf. plan i Lectio. Der kan købes mad i kantinen. Ved køb i kantinen anvendes Visa/Dankort eller MobilePay.
 • Den afmærkede kø i kantinen skal overholdes.
 • Der må ikke deles mad og drikke mellem hinanden.
 • Elever opfordres til at medbringe egen drikkedunk. Det er tilladt at tappe vand ved vandautomaterne, men anvisningen ved automaterne skal følges. Der skal afsprittes før brug.

Indretning

 • Større forsamlinger skal i videst omfang undgås. Fællessamling mv. afvikles udendørs eller virtuelt via Teams.
 • Skolen tilstræber færrest mulige lokaleskift i løbet af hver enkelt skoledag. Ved lokaleskift skal alle vaske/afspritte hænder.
 • Møder holdes via videomøde i Teams, via telefon eller indendørs med behørig afstand.
 • Der skal sikres let adgang til håndvask, håndsprit og engangsservietter ved indgange til skolen.
 • Skiltningen på skolen skal efterleves af alle.

Undervisning

 • Alle klasser/hold vil videst muligt have faste undervisningslokaler.
 • Elevernes mobiltelefoner skal være slukket i undervisningen, hvor de skal opbevares i tasken.
 • Borde og stole i studieområder anvendt i undervisningen, fx ved gruppearbejde, skal sprittes af efter brug af eleverne. Kravet om afspritning gælder ikke for polstrede møbler. Benyttes kantinen eller studieområder i tilknytning til undervisningen, skal der udvises opmærksomhed på afstand.
 • Der gælder særlige retningslinjer for undervisning i de kreative fag, i de naturvidenskabelige fag og i idræt. Opdatering følger.
 • Lærerne bruger eget kridt, egne tuscher og egen tavlesvamp, som kan hentes på kontoret.

Særlige retningslinjer for undervisning i musik

 • Ved sang anvendes et visir. Skolen giver alle elever et personligt visir.
 • Hænder sprittes af før og efter brug af instrumenter.
 • Instrumenterne rengøres før brug med sæbevand efter anvisning fra faglæreren. Kluden til rengøring skiftes dagligt.
 • Ved samspil skal der sikres størst mulig afstand. Ved sang omkring flygelet står sangerne i en halvmåne med ansigtet vendt mod flygelet.
 • Døren til musik skal være aflåst i pauserne.
 • Der er ingen spisning i musiklokalerne.

Særlige retningslinjer for undervisning i dramatik

 • Faglæreren udleverer kostumer og rekvisitter til eleverne.
 • Rekvisitter, som kan sprittes af, sprittes af før og efter brug.
 • Rekvisitter, som ikke kan sprittes af, isoleres 48 timer efter brug af faglæreren.
 • Der kan som udgangspunkt ikke udlånes rekvisitter fra dramatik. Evt. udlån skal aftales med Anna Herbst.
 • Døren til D14 skal være aflåst. Det er kun Anna Herbst, som har adgang til lokalet.
 • Øvelser i dramatik tilrettelægges så vidt muligt uden fysisk kontakt og med mest mulig afstand.
 • På faglærerens anvisning skal eleverne anvende værnemidler, fx mundbind. Skolen stiller værnemidler til rådighed.
 • Faglæreren sammensætter grupper til øvelserne.

Særlige retningslinjer ved eksperimentelt arbejde i naturvidenskabelige fag

 • I forbindelse eksperimentelt arbejde/forsøg i laboratorier skal eleverne bære mundbind og engangshandsker. Faglæreren kan bede elever om at anvende visir.
 • Eleverne skal bære kittel, hvis faglæeren beder om det.
 • Skolen giver eleverne værnemidlerne.
 • Der vil være sprit ved alle forsøgsborde, som skal anvendes efter anvisning fra faglæreren.
 • Det tilstræbes såvidt muligt, at eleverne arbejder i de samme grupper i laboratorierne.
 • Der skal holdes størst mulig afstand i laboratoriet.
 • Eleverne skal anvende blyanter og papir, som ligger i laboratoriet.
 • Eleverne må ikke medbringe egen computer i laboratoriet. Efter anvisning fra faglæreren må eleverne medbringe en mobiltelefon, typisk én mobil/forsøgsgruppe.
 • Alle skal vaske/afspritte hænderne, inden de går ind i laboratorierne.
 • Døren til laboratorierne skal være aflåst, når de ikke benyttes.
 • Der er ingen spisning i laboratorierne.

Særlige retningslinjer for idrætsundervisningen

Omklædning/badning

 • Omklædning foregår i faste omklædningsrum i Maribo Hallen i hhv. 1. og 3 modul samt 2. og 4. modul. Omklædningsrum rengøres efter brug.
 • Der vil være min. 2 m2 per elev i det enkelte omklædningsrum.
 • Maribo Gymnasium vil i samarbejde med Maribo Hallen sikre, at omklædning og badning kan afvikles forsvarlig og smidigt med et begrænset antal i det enkelte omklædningsrum. Skolen koordinerer løbende med Maribo Hallen herom.
 • Der skal også opretholdes afstand i forbindelse med badning. Eleverne opfordres til at tage korte bade.
 • Eleverne opfordres til om muligt at møde omklædt og/eller til at bade derhjemme.
 • Forskudt badning kan komme på tale.
 • Skiltningen i Maribo Hallen skal efterleves.

Undervisning

 • Eleverne vasker/afspritter hænder før undervisningens start umiddelbar efter omklædningen og ved undervisningens afslutning umiddelbar før omklædningen.
 • Eleverne skal spritte deres hænder af 2-3 gange i løbet af modulet eller efter anvisning fra læreren.
 • Undervisningsaktiviteterne tilrettelægges med henblik på at minimere kropskontakt, herunder også ansigt-til-ansigt kontakt.
 • Der skal holdes mest mulig afstand.
 • Undervisningen frem til efterårsferien afvikles primært udendørs.
 • Der skal anvendes færrest mulige bolde og redskaber i undervisningen. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal sprittes af før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Læreren forestår sammen med 1-2 udvalgte elever afspritning og håndtering af bolde og redskaber i det enkelte modul.
 • I de enkelte forløb er eleverne i videst muligt omfang sammen i faste gruppekonstellationer på op til 8 elever. Læreren sammensætter grupperne.

Rektor Michael Levy Bruus, 5. august 2020