Eksamensorientering ved sommereksamen 2020 på Maribo Gymnasium

Der afholdes eksamensorientering om sommereksamen 2020 for alle skolens afgangsklasser 15. maj 2020. I den specielle situation omkring COVID-19 er det vigtigt, at elever i alle tvivlsspørgsmål kontakter skolen.

Sygdom eller udeblivelse fra eksamen eller prøvetræning

§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.”
(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ved sygdom eller udeblivelse fra eksamen og prøvetræning kræver Maribo Gymnasium fornødent dokumentation, typisk en lægeerklæring, som eksaminanden selv skal betale.

Ved udokumenteret udeblivelse fra eksamen vil elever i 2hf eller 3g som udgangspunkt blive henvist til næste prøvetermin (herunder sygeeksamen), hvilket medfører, at afslutningen på deres uddannelse forsinkes.

Særligt ift. COVID-19

Elever, der har symptomer på COVID-19, skal ikke må møde op på skolen til en prøve. For elever, der er syge med COVID-19-symptomer, er prøven aflyst, og de skal i stedet have ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. Det gælder både elever, der er syge med COVID-19-symptomer, og elever, der er testet positiv med COVID-19. Andre syge elever skal til sygeeksamen i august efter de almindelige regler herom.

I forbindelse med sygdom ved prøve skal der foreligge dokumentation for elevens sygemelding, jf. § 9 i den almene eksamensbekendtgørelse, i form af en lægeerklæring. I forbindelse med sygdom med COVID-19-symptomer vil der ikke blive stillet krav om gennemførelse af test. Når skolen modtager en sygemelding, skal eleven oplyse, hvorvidt eleven er syg med COVID-19-symptomer.

Sygdom eller udeblivelse fra den faglige vurderingssamtale

Elever på hf-uddannelsen har pligt til at deltage i den individuelle faglige vurderingssamtale.

Ved sygdom eller udeblivelse fra den faglige vurderingssamtale kræver Maribo Gymnasium fornødent dokumentation, typisk en lægeerklæring, som eleven selv skal betale.

For elever, der har symptomer på COVID-19, er syge med COVID-19-symptomer eller er testet positiv med COVID-19, gennemføres den faglige vurderingssamtale om muligt virtuelt.

Anvendelse af hjælpemidler

§ 1. Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget.”
(Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018)

Eksamensbekendtgørelsen har som hovedregel, at alle hjælpemidler med undtagelse af utilsigtet kommunika-tion med omverdenen er tilladt under prøven og under forberedelsen. Hvis der kommunikeres utilsigtet med omverdenen ved brug af mobil, mobilnet, internet eller lignende, er det sagen uvedkommende, hvem der er kommunikeret med og om hvad. Det betragtes som snyd, hvis der kommunikeres med andre.

Ved skriftlige prøver afviklet via Netprøver.dk benyttes internettet alene til at hente opgaven og aflevere besvarelsen på Netprøver.dk. Det er tilladt at benytte online ordbøger ved de skriftlige prøver.

Retningslinjerne for skriftlige prøver fremgår af skolens folder til eleverne om skriftlig eksamen 2020.

Afvigelser fra hovedreglen fremgår af de enkelte fags læreplaner, fx er der forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er i deres respektive fag.

Forbuddet mod brug af internettet gælder ikke ved prøver med 24 timers forberedelse.

Eleverne selv har ansvar for alle medbragte hjælpemidler. Man må bruge pc’er og printere i forberedelsen, hvis I selv medbringer udstyret. Man må medbringe alle de tekster, udskrifter osv., som man mener at have brug for. Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet. Tekniske problemer giver ikke forlænget prøvetid. Bortset fra delprøve 1 i matematik udleveres skriftlige eksamensopgaver ikke i papirform. Ønsker man opgaven i papirform, skal man medbringe egen printer.

Da skolens netværk vil være slået fra, er det i forberedelsen ikke muligt tilgå rum og mapper i Teams og Lectio mv. Eksamensrelevant materiale i Teams og Lectio skal derfor downloades/udskrives forud for eksamen.

Prøvestart

§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.”
(Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Når en prøve er påbegyndt, skal der som udgangspunkt gives en karakter:

§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.” (Karakterbekendtgørelsen af 20/03/2007)

Hvis du kommer for sent

§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Skolen henstiller til, at eksaminander møder senest 15 min. før prøvestart.

Snyd ved eksamen

§7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.” (Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelse af 27/11/2017)

Klage over eksamen

§ 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver…

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

§ 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 50. Skal sagen fremmes, jf. § 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

§ 51. På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen. (…)
§ 53. (…)

Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Institutionens afgørelser i forbindelse med prøveaflæggelse følger forvaltningslovens regler. Der kan indgives klage over institutionens afgørelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bekendtgørelser

Eksamensorienteringen bygger på:

  • Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
  • Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelse af 27/11/2017
  • Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018
  • Karakterskalabekendtgørelsen af 20/03/2007
  • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser af 27/12/2016

 

De kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190

 

Fagenes læreplaner findes på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

 

Særligt vedr. COVID-19

BUVM’s FAQ: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

 

Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv. (BEK nr. 501 af 23/04/2020): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/501