Eksamensorientering ved sommereksamen 2021 på Maribo Gymnasium

Der afholdes eksamensorientering om sommereksamen 2021 for alle skolens afgangsklasser 31. maj 2021. I den specielle situation omkring COVID-19 er det vigtigt, at elever i alle tvivlsspørgsmål kontakter skolen.

COVID-19

Elever, der har symptomer på COVID-19, og elever, der er nære kontakter til smittede med COVID-19, må ikke møde op på skolen til en prøve. Disse elever skal kontakte skolen, som stiller krav om aflevering af en tro-love-erklæring, alternativt anden fornøden dokumentation. For disse elever er prøven aflyst, og de vil i stedet få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. For hf’erne afgives en afsluttende standpunktskarakter.

Elever, der er testet positiv COVID-19, må ikke møde op på skolen til en prøve. Disse elever skal kontakte skolen, som stiller krav om dokumentation i form af testsvar. For disse elever er prøven aflyst, og de vil i stedet få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. For hf’erne afgives en afsluttende standpunktskarakter.

Elever kan ikke deltage i eksamen virtuelt, men hvis eksaminator eller censor er forhindret i fremmøde som følge af retningslinjerne for COVID-19, kan de om muligt deltage i prøven virtuelt, men mindst den ene skal være i eksamenslokalet sammen med eleven.

Krav om test

Det er en forudsætning for at gå til prøve på skolen, at eleverne har et gyldigt corona-pas eller et negativt testsvar, som maksimalt er 72 timer gammelt. Hvis eleven ikke har et gyldigt coronapas/negativt testsvar, så får eleven ikke lov til at gå til prøve, men henvises til at aflægge prøven i den førstkommende eksamenstermin.

Eleven skal forevise gyldigt coronapas/negativt testsvar til eksaminator ved ankomst til prøvelokalet. Herefter slukkes og afleveres mobiltelefonen. Eleven kan med fordel medbringe en udskrift på papir.

Elever, som er testet positiv for COVID-19, kan først fritages fra kravet om test 14 dage efter det positive testsvar, dvs. de må tidligst komme på skolen 14 dage efter at være testet positiv.

Elever kan ikke blive testet på Maribo Gymnasium i uge 23-25.

Antal prøver

En studentereksamen for elever i 3g omfatter:

  • mindst 10 prøver, herunder de obligatoriske prøver i studieretningsprojektet og i skriftlig dansk
  • den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver
  • i fag på A-niveau, der kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst en prøve.

Elever med et ekstra A-niveau fag aflægger en ekstra prøve, der fortrinsvis vil være skriftlig

Undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne.

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer.

Eksamenstilmelding

Skolens elever vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår. (Dette kræver bl.a. overholdelse af skolens studie- og ordensregler, herunder mødepligtsbestemmelser)

Elever, som er henvist til at skulle til eksamen på særlige vilkår, aflægger alle prøver i alle fag, som kan afsluttes med eksamen.

Karakterer og bonus for ekstra fag på A-niveau

For elever med ekstra fag på A-niveau beregnes eksamensresultatet med multipliceret 1,03 for elever med fem fag på A-niveau og med 1,06 for elever med seks eller flere fag på A-niveau.

Sygdom eller udeblivelse fra eksamen eller prøvetræning (årsprøver)

”§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ved sygdom eller udeblivelse fra eksamen og prøvetræning kræver Maribo Gymnasium fornøden dokumentation, typisk en lægeerklæring, som eksaminanden selv skal betale.

I tilfælde af sygdom henvises elever til sygeeksamen i august efter de almindelige regler herom.

Ved udokumenteret udeblivelse fra eksamen vil elever i 2hf eller 3g som udgangspunkt blive henvist til næste prøvetermin (herunder sygeeksamen), hvilket medfører, at afslutningen på deres uddannelse forsinkes.

Anvendelse af hjælpemidler

“§ 1. Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget.” (Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018)

Eksamensbekendtgørelsen har som hovedregel, at alle hjælpemidler med undtagelse af utilsigtet kommunika-tion med omverdenen er tilladt under prøven og under forberedelsen. Hvis der kommunikeres utilsigtet med omverdenen ved brug af mobil, mobilnet, internet eller lignende, er det sagen uvedkommende, hvem der er kommunikeret med og om hvad. Det betragtes som snyd, hvis der kommunikeres med andre.

Afvigelser fra hovedreglen fremgår af de enkelte fags læreplaner, fx er der forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er i deres respektive fag.

Forbuddet mod brug af internettet gælder ikke ved prøver med 24 timers forberedelse.

Da skolens netværk vil være slået fra, er det i forberedelsen ikke muligt tilgå rum og mapper i Teams og Lectio mv. Eksamensrelevant materiale i Teams og Lectio skal derfor downloades/udskrives forud for eksamen.

OCR-behandling

Ved prøver med stedbunden forberedelse på skolen trækker elever med læse-/skrivevanskeligheder på kontoret 1-2 dage før den mundtlige prøve. Herefter OCR-behandles prøveforlægget. På selve eksamensdagen udleverer eksaminator prøveoplægget på papir samt på et USB-stik. Eleven medbringer egen computer i forberedelsen og har selv ansvaret for, at programmerne, herunder AppWriter, er installeret og opdateret. Der kan gælde særlige regler i de forskellige fag.

Ved prøver med 24 timers forberedelse OCR-behandles prøveoplægget efter trækningen på kontoret.

Prøvestart

”§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Når en prøve er påbegyndt, skal der som udgangspunkt gives en karakter:

”§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.” (Karakterbekendtgørelsen af 20/03/2007)

Hvis du kommer for sent

”§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Skolen henstiller til, at eksaminander møder senest 15 min. før prøvestart.

Snyd ved eksamen

“§7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.” (Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelse af 27/11/2017)

Klage over eksamen

”§ 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver…

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

§ 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 50. Skal sagen fremmes, jf. § 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

§ 51. På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen. (…)
§ 53. (…)

Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Institutionens afgørelser i forbindelse med prøveaflæggelse følger forvaltningslovens regler. Der kan indgives klage over institutionens afgørelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bekendtgørelser

Eksamensorienteringen bygger på:

  • Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
  • Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelse af 27/11/2017
  • Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018
  • Karakterskalabekendtgørelsen af 20/03/2007
  • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser af 27/12/2016

De kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190

 

Fagenes læreplaner findes på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

 

Særligt vedr. COVID-19

BUVM’s retningslinjer: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer