Eksamensorientering ved sommereksamen 2024 på Maribo Gymnasium

Der afholdes eksamensorientering om sommereksamen 2024 for alle skolens klasser i uge 19-20.

 

Vigtige datoer

14. maj: Delvis offentliggørelse af eksamen (alle skriftlige prøver og mundtlige før den 27. maj)

17. maj: Frist for afgivelse af årskarakterer (alle afsluttende hold)

17. maj: Frist for udarbejdelse af undervisningsbeskrivelse (alle eksamenshold)

22. maj: Offentliggørelse af hele eksamensplanen (kl. 15.00)

22. maj: Offentliggørelse af årskarakterer (kl. 16.00)

26. juni: Sidste mulige prøvedag

Den til enhver tid gældende prøveplan fremgår af Lectio, hvor eksaminanderne er ansvarlige for løbende at holde sig ajour, fordi der erfaringsmæssigt sker justeringer efter eksamensplanens offentliggørelse.

Antal prøver

En studentereksamen på stx omfatter:

 • mindst 10 prøver, herunder obligatorisk mundtlig prøve i studieretningsprojektet og skriftlig prøve i dansk
 • den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver
 • i fag på A-niveau, der kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst en prøve.

Elever med et ekstra A-niveau fag aflægger en ekstra prøve, der fortrinsvis vil være skriftlig.

I naturvidenskabelig faggruppe (nf) afvikles både en intern, mundtlig prøve i alle faggruppens fag og efter udtræk en ekstern, mundtlig prøve i et af faggruppens fag.

Undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne.

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer.

Eksamenstilmelding

Skolens elever vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår.

Elever, som er henvist til at skulle til eksamen på særlige vilkår, aflægger alle prøver i alle fag, som kan afsluttes med eksamen.

Karakterer og bonus for ekstra fag på A-niveau

For naturvidenskabelige faggruppe (nf) og kultursamfundsfaggruppen (ks) på hf deles vægten ligeligt mellem karaktererne i den interne, mundtlige prøve og den ekstern, mundtlige eksamen i et af de fag, der indgår i faggruppen.

For elever med ekstra fag på A-niveau beregnes eksamensresultatet med multipliceret 1,03 for elever med fem fag på A-niveau og med 1,06 for elever med seks eller flere fag på A-niveau.

Mobiltelefon og smartwatch

Hvis eleven bruger mobiltelefon eller smartwatch ved en prøve til at kommunikere med omverden eller til at gå på internettet, medfører dette bortvisning fra prøven – også selv om det er utilsigtet.

Skolen anbefaler, at mobiltelefon eller smartwatch efterlades derhjemme eller uden for prøvelokalet. Hvis mobiltelefon eller smartwatch medbringes, så skal de afleveres i slukket tilstand i prøvelokalet.

Anvendelse af Examcookie ved skriftlige prøver

Ved eksamen og prøver anvender skolen Examcookie som monitoreringsredskab. Det er en forudsætning for at gå til skriftlig eksamen eller prøver, at eleverne skal downloade og anvende Examcookie. Brugen af Examcookie har til formål at forebygge snyd og kan bruges til at bekræfte eller afkræfte en formodning om snyd eller anden uretmæssig adfærd ved prøver. (Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler samt Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)

Sygdom eller udeblivelse fra eksamen

§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. 

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Ved sygdom eller udeblivelse fra eksamen og årsprøver kræver Maribo Gymnasium fornøden dokumentation, typisk en lægeerklæring, som eksaminanden selv skal betale.

Ved udokumenteret udeblivelse fra eksamen og årsprøver (eksamensvægring) nægtes eleven som udgangspunkt oprykning til næste klassetrin. Elever i 2hf eller 3g vil som udgangspunkt blive henvist til næste prøvetermin, hvilket medfører, at afslutningen på deres uddannelse forsinkes.

Anvendelse af hjælpemidler

§ 1. Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget.” (Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018)

 

§ 6. Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

§ 7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.” (Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)

 

Hvis der kommunikeres utilsigtet med omverdenen ved brug af mobil, mobilnet, internet eller lignende, er det sagen uvedkommende, hvem der er kommunikeret med og om hvad. Det betragtes som snyd, hvis der kommunikeres med andre.

Ved skriftlige prøver afviklet via Netprøver.dk benyttes internettet alene til at hente opgaven og aflevere besvarelsen på Netprøver.dk. Det er tilladt at benytte online ordbøger ved de skriftlige prøver.

Elever på særlige prøvevilkår har adgang til hjælpemidler, fx AppWriter, CD-ord, Intowords.

Retningslinjerne for skriftlige prøver fremgår af skolens folder til eleverne om Skriftlig eksamen 2024 og Skriftlige årsprøver 2024.

Faglærer informerer, hvis der særlige regler om hjælpemidler i deres respektive fag. Spørg faglærerne i tvivlstilfælde.

Forbuddet mod brug af internettet gælder ikke ved de skriftlige prøver med netadgang og ved prøver med 24 timers forberedelse.

Eleverne selv har ansvar for alle medbragte hjælpemidler. Man må bruge pc’er og printere i forberedelsen, hvis I selv medbringer udstyret. Der må ikke anvendes trådløse printere, hovedtelefoner mv., som beror på deling. Man må medbringe alle de tekster, udskrifter osv., som man mener at have brug for. Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet. Tekniske problemer giver ikke forlænget prøvetid. Bortset fra delprøve 1 udleveres skriftlige eksamensopgaver ikke i papirform. Ønsker man opgaven i papirform, skal man medbringe egen printer.

Da skolens netværk vil være slået fra, er det i forberedelsen ikke muligt tilgå rum og mapper i Teams og Lectio mv. Eksamensrelevant materiale i Teams og Lectio skal derfor downloades/udskrives forud for eksamen.

Overordnede regler og retningslinjer brug af hjælpemidler ved skriftlige prøver

Digitale og ikke-digitale hjælpemidler er tilladte ved de skriftlige prøver, medmindre der er begrænsninger i det enkelte fag. Disse fremgår af nedenstående oversigt og af læreplan og vejledninger i de enkelte fag.

For alle prøver gælder, at besvarelsen skal være elevens egen og selvstændige besvarelse. Brug af hjælpemidler, der hindrer dette, er ikke tilladt.

For de digitale hjælpemidler gælder:

Det er tilladt

 • At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der opbevares lokalt på eksaminandens computer, og som ikke kræver adgang til internettet, herunder noter, ibøger m.v., medmindre der er begrænsninger i det enkelte fag, eller hjælpemidlerne grundlæggende ændrer på prøvevilkårene.
 • At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der kræver internetadgang, hvis disse fremgår af undervisningsbeskrivelsen og ikke kan opbevares lokalt på eksaminandens computer. Det gælder fx digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen.

Det er ikke tilladt

 • At benytte kunstig intelligens, der genererer original tekst, fx chatbots, da en besvarelse således ikke længere eksaminandens egen, selvstændige besvarelse.
 • At foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google.
 • At benytte hele portaler, ibogsbiblioteker og lignende, der muliggør søgning i større samlinger af digitalt materiale, der ikke har været benyttet i undervisningen.
 • At benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).
 • At kommunikere med omverdenen (fx Messenger, WhatsApp)

Eksempler på ikke-tilladte digitale hjælpemidler

 • ChatGPT
 • Google-søgning
 • Tilføjelsesprogrammer til Word, der selv genererer tekst

(Skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser – hjælpemiddeloversigt)

Snyd ved eksamen

§7. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.

Stk. 7. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte,

1) at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp,

2) at der alene er benyttet tilladte hjælpemidler,

3) at eksaminanden ikke har udgivet en andens arbejde for sit eget, og

4) at eksaminanden ikke har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, jf. stk. 1-4.” (Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017)

OCR-behandling

Ved prøver med stedbunden forberedelse på skolen trækker elever med læse-/skrivevanskeligheder på kontoret 1-2 dage før den mundtlige prøve, hvis det i det det givne fag skønnes at være en hjælp for eksaminanden. Herefter OCR-behandles prøveforlægget. På selve eksamensdagen udleverer eksaminator prøveoplægget på papir samt på et USB-stik. Eleven medbringer egen computer i forberedelsen og har selv ansvaret for, at pro-grammerne, herunder AppWriter, er installeret og opdateret. Der kan gælde særlige regler i de forskellige fag.

Ved prøver med 24 timers forberedelse OCR-behandles prøveoplægget efter trækningen på kontoret.

Prøvestart

§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Når en prøve er påbegyndt, skal der som udgangspunkt gives en karakter:

§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.” (Karakterbekendtgørelsen af 20/03/2007)

Hvis du kommer for sent

§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. 

Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Skolen henstiller til, at eksaminander møder senest 20 min. før prøvestart.

Særlige prøvevilkår

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Klage over eksamen

§ 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver…

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

§ 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 50. Skal sagen fremmes, jf. § 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

§ 51. På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen. (…)

§ 53.(…)

Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.” (Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016)

Institutionens afgørelser i forbindelse med prøveaflæggelse følger forvaltningslovens regler. Der kan indgives klage over institutionens afgørelser til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bekendtgørelser

Eksamensorienteringen bygger på:

 • Eksamensbekendtgørelsen af 08/04/2016
 • Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser af 27/11/2017
 • Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser af 19/3/2018
 • Karakterskalabekendtgørelsen af 20/03/2007
 • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser af 27/12/2016
 • Skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser – hjælpemiddeloversigt

 

De kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343 (eksamensbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190 (gymnasiebekendtgørelsen)

 

Fagenes læreplaner findes på Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

 

/MLB den 7. maj 2024