Undervisningsmiljøvurdering

I henhold til Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017) laver Maribo Gymnasium årligt en undervisningsmiljøvurdering. Arbejdet med elevernes trivsel omfatter:

 • Den nationale trivselsmåling, som gennemføres i november-december
 • En klassebaseret undervisningsmiljøundersøgelse, som gennemføres i oktober (1hf, 2hf, 2g og 3g) og i januar (1g)

I den nationale trivselsmåling anvendes spørgerammen fra Børne- og undervisningsministeriet. Skolens egen undervisningsmiljøundersøgelse omfatter 48 spørgsmål, som udarbejdes i et samarbejde mellem elever, lærere og ledelse. Spørgsmålene sigter bredt på afdækning af undervisningsmiljøet.

Arbejdet med trivslen

Den nationale trivselsmåling drøftes på skole- og klasseniveau:
 • I forskellige lærerfora
 • Med klasserne
 • I elevrådet
 • I skolens bestyrelse
Undervisningsmiljøundersøgelsen drøftes:
 • På møder med klassens lærere (klassemøder)
 • Opsamlingsmøde i pædagogisk råd (PR)
 • Opfølgningsmøde i de enkelte klasser med klasselæreren
 • I elevrådet (elevrådsmøde)

Seneste resultater

Den nationale trivselsmåling

Den seneste nationale trivselsmåling (2023) viser, at stx’ernes trivsel er på niveau med eller højere end landsgennemsnittet, mens hf’erne ligger lidt over landsgennemsnittet, fx er hf’erne på MG mere glade for at gå i skole end gennemsnittet. Læringsmiljøet ligger både for stx og hf over landsgennemsnittet. Skolen har igangsat et arbejde med fokus på klasseledelse og udvikling af professionelle læringsfællesskaber, som har til hensigt at styrke den faglige og sociale trivsel samt læringsmiljøet i klasserne.

Se de seneste resultater af den nationale trivselsmåling her

Undervisningsmiljø

Den seneste undersøgelse er gennem i november 2023 (1hf, 2hf, 2g og 3g) og januar 2024 (1g).

Undersøgelsen viser på tværs af klasser, at der er behov for at arbejde med:

 • Styrkelse af undervisningsparatheden (søvn, forberedelse mv.)
 • Støj og uro i klasserne
 • Studieteknik (læseteknik, forberedelse, notattagning, oplæg mv.)
 • Skærmbrug i undervisningen

Punkterne er genstand for en drøftelse på klassemøder og i dialog med klasserne samt med elevrådet.

I alle klasserne bliver klassernes egne ønsker til forbedringer af undervisningsmiljøet også til genstand for en drøftelse. De ønsker omfatter:

 • Stemning/sammenhold i klassen udenfor timerne på MG
 • Det sociale liv mellem klassekammeraterne uden for MG
 • Mindske klikedannelse
 • Respektfuldt gruppearbejde
 • Opførsel/tonen/sproget mellem eleverne
 • Opførsel/tonen/sproget mellem elever og lærerne
 • Ro (arbejdsro) i timerne generelt
 • Ro og respekt ved oplæg/fremlæggelser
 • Omfanget af forberedelse (lektielæsning/opgaveskrivning) fra eleverne skal øges
 • Omfanget af faglig deltagelse (håndsoprækning, aktivt gruppearbejde) i timerne fra eleverne skal øges
 • Måden vi bruger sociale medier i klassen

I drøftelsen med klasserne aftales et fokus.

I den seneste undervisningsmiljøundersøgelse fra 2023 udtrykker eleverne stor tilfredshed med de fysiske rammer og det fysiske undervisningsmiljø.