Evalueringsstrategi

Evaluering skal medvirke til at sikre kvalitet på Maribo Gymnasium. På Maribo Gymnasium har vi nedenstående evalueringsstrategi, som bidrager til information om metoder og procedure til individuel kompetencevurdering:

Aktivitet Genstand Initiativtager Tid Formål Metode Rapport Opfølgning
Eleven
Den enkelte elevs udbytte af undervisningen
Elevens standpunkt og faglige potentiale Lærer og elev i dialog Løbende og i forbindelse med karaktergivning:
Årligt 1samtale obligatorisk + 1 samtale som et tilbud til eleven
For at udvikle forudsætningen for den enkelte elevs læring.
Give eleven feedback med henblik på at øge de faglige og studiemæssige kompetencer
Evaluering af dagligt arbejde samt en formativ evaluering i form af en personlig samtale med udgangspunkt i elevens selvevaluering Løbende karaktergivning, termins- og årskarakterer og tilbagemelding til team/klassemøde Faglærer
Evt. team
Evt. vejleder
Ledelse
Klassen
Studiemiljø
Klassens sociale miljø, faglige samspil og studiekompetencer Teamleder 1 gang pr. semester Mulighed for at reflektere over det faglige og sociale samspil i klassen mhp at forbedre studiekompetence Teamlederen planlægger og koordinerer evalueringen.
Teamleder vælger evalueringsmetoden
Mundtlig rapport på klassemøde samt på teamlederens møder med vejleder og ledelse Teamleder
Evt. team
Evt. vejleder
Ledelse
Klassen
Undervisning
Gennemførte undervisningsforløb Faglærer Løbende efter hvert forløb Udvikling undervisningens planlægning og indhold Faglæreren vælger selv metode Faglæreren vælger selv rapporteringsmetode Faglærer
Projektforløb
(DHO, SRO, SRP)
Læreres og elevers tilfredshed med tilrettelæggelse, information mv Ledelse Efter hver forløb Udvikling af organisering og planlægning af projektforløb Elever og lærere besvarer spørgeskema. Svarene gennemgås på PR Lærere
Ledelse
Undervisningsmiljø Elevernes oplevelse af studie- og undervisningsmiljø Ledelse 1 gang årligt For at optimere studie- og undervisningsmiljø Spørgeskema Rapporter Ledelse
Lærere
Elevråd
Pædagogiske udviklingsprojekter Effekten af gennemførte udviklingsprojekter Projektleder Senest 1 måned efter projektets afslutning Effekten af pædagogiske forsøg ift. opstillede succeskriterier samt videndeling Vurdering af opfyldelsen af de opstillede succeskriterier for projektet Afhængig af projektet Lærer
Evt. team
Ledelse
Studieplan Studieplanen som værktøj til refleksion og udvikling Faglærer Efter grund-forløbet og tilstræbes efter hvert semester Refleksion af gennemført undervisning og udvikling af kommende forløb Selvevaluering Studieplan Faglærer
Ledelse

Elevtrivselsundersøgelse for Maribo Gymnasium marts 2017

Svarprocenten på årets elevtrivselsundersøgelse var 77%, hvilket er væsentligt højere end sidste skoleår. Undersøgelsen blev gennemført i november-december 2016. 63% af respondenterne var piger. Spørgeskemaet bestod af lukkede og åbne spørgsmål. Flere gange skulle eleverne vurdere et udsagn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er et udtryk for den laveste grad af enighed, mens 10 er den højeste.

Overordnet set viser undersøgelsen, at elevtilfredsheden på Maribo Gymnasium (MG) er stor (7,6 på en skala fra 1 til 10). Skolen lever op til elevernes forventninger (7,5) i en sådan grad, at mange vil anbefale MG til andre (8,2). Eleverne giver udtryk for, at lærerne er engagerede i undervisningen (7,6). Mens de overordnet er tilfredse med undervisningen (7,4), så ser de gerne mere variation i undervisningen (6,3). Eleverne vil gerne have mere indflydelse på undervisningen. Knap 50% giver udtryk for, at de sjældent eller aldrig drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen.

Eleverne er motiverede for at gå i skolen (7,7) og passer deres skole. 46% af eleverne bruger 4-6 timer på lektier på en gennemsnitlig uge, mens knap 10% bruger over 9 timer. 75% af eleverne bruger 4-9 timer i snit på en uge på de skriftlige opgaver. Koordineringen af de skriftlige opgaver kan fortsat forbedres. Knap 25% af eleverne har over 9 timers erhvervsarbejde om ugen. Der efterlyses bedre kommunikation fra skolens side, fx i tilfælde af ændringer i skemaet e.l.

88% af eleverne giver udtryk for, at de medvirker til at skabe arbejdsro, mens 30% er uenige i, at der er arbejdsro i undervisningen. Eleverne er overvejende positive ift. skolens nye politik vedr. mobiltelefoner. Eleverne ønsker mere frie rammer for brug af computere, fx til at tage noter på. 24% har overvejet at droppe ud. Eleverne efterspørger flere arrangementer på tværs af klasserne mhp. styrkelse af de sociale fællesskab på skolen. Eleverne ser gerne mere konsekvens.

I de åbne spørgsmål er der stor utilfredshed med S-bygningen og i særdeleshed med indeklimaet. Flere påpeger uro i forbindelse med renoveringen af B-bygningen. Andre oplever en del IT-problemer og efterspørger flere stikkontakter. Derimod er der stor begejstring for såvel skolens vedligeholdelse som rengøring (8,1).

Fokuspunkter

  1. Styrkelse af det sociale miljø på tværs gennem arrangementer af forskellig art
  2. Bedre koordinering af de skriftlige opgaver og klassens arbejdsbelastning
  3. Forbedring af undervisningsmiljøet i S-bygningen, herunder indeklimaet
  4. Drøftelse af computerens rolle og anvendelse i undervisningen, på skole- og på klasseniveau

Handlinger

Teamet fremlægger de overordnede resultater og drøfter trivsel og fokuspunkterne med klasserne, mens rektor taler med elevrådet. Efter behov følger klasserne løbende op. Rektor drøfter ud fra skolens evalueringspolitik evaluering af undervisningen med lærerne.

Næste år gennemføres elevtrivselsundersøgelsen for 2g, 2hf og 3g i september-oktober mhp. opfølgning inden jul. Den gennemføres for 1g og 1hf i november, dvs. efter grundforløbets afslutning.

Indsatserne skal ses i lyset af, at MG grundlæggende har meget høj elevtrivsel og et godt læringsmiljø, hvor særligt de forskellige arrangementer værdsættes.

Søren Lander (1c), Mathias Matzen (2b), Simone Flor Dideriksen (3d), AH og MLB/6. marts 2017