Evalueringsstrategi

Evaluering skal medvirke til at sikre kvalitet på Maribo Gymnasium. På Maribo Gymnasium har vi nedenstående evalueringsstrategi, som bidrager til information om metoder og procedure til individuel kompetencevurdering:

Aktivitet Genstand Initiativtager Tid Formål Metode Rapport Opfølgning
Eleven
Den enkelte elevs udbytte af undervisningen
Elevens standpunkt og faglige potentiale Lærer og elev i dialog Løbende og i forbindelse med karaktergivning:
Årligt 1samtale obligatorisk + 1 samtale som et tilbud til eleven
For at udvikle forudsætningen for den enkelte elevs læring.
Give eleven feedback med henblik på at øge de faglige og studiemæssige kompetencer
Evaluering af dagligt arbejde samt en formativ evaluering i form af en personlig samtale med udgangspunkt i elevens selvevaluering Løbende karaktergivning, termins- og årskarakterer og tilbagemelding til team/klassemøde Faglærer
Evt. team
Evt. vejleder
Ledelse
Klassen
Studiemiljø
Klassens sociale miljø, faglige samspil og studiekompetencer Teamleder 1 gang pr. semester Mulighed for at reflektere over det faglige og sociale samspil i klassen mhp at forbedre studiekompetence Teamlederen planlægger og koordinerer evalueringen.
Teamleder vælger evalueringsmetoden
Mundtlig rapport på klassemøde samt på teamlederens møder med vejleder og ledelse Teamleder
Evt. team
Evt. vejleder
Ledelse
Klassen
Undervisning
Gennemførte undervisningsforløb Faglærer Løbende efter hvert forløb Udvikling undervisningens planlægning og indhold Faglæreren vælger selv metode Faglæreren vælger selv rapporteringsmetode Faglærer
Projektforløb
(DHO, SRO, SRP)
Læreres og elevers tilfredshed med tilrettelæggelse, information mv Ledelse Efter hver forløb Udvikling af organisering og planlægning af projektforløb Elever og lærere besvarer spørgeskema. Svarene gennemgås på PR Lærere
Ledelse
Undervisningsmiljø Elevernes oplevelse af studie- og undervisningsmiljø Ledelse 1 gang årligt For at optimere studie- og undervisningsmiljø Spørgeskema Rapporter Ledelse
Lærere
Elevråd
Pædagogiske udviklingsprojekter Effekten af gennemførte udviklingsprojekter Projektleder Senest 1 måned efter projektets afslutning Effekten af pædagogiske forsøg ift. opstillede succeskriterier samt videndeling Vurdering af opfyldelsen af de opstillede succeskriterier for projektet Afhængig af projektet Lærer
Evt. team
Ledelse
Studieplan Studieplanen som værktøj til refleksion og udvikling Faglærer Efter grund-forløbet og tilstræbes efter hvert semester Refleksion af gennemført undervisning og udvikling af kommende forløb Selvevaluering Studieplan Faglærer
Ledelse

Elevtrivselsundersøgelse 2021-2022

Elevtrivselsundersøgelse 2022-2023

Læs mere på Uddannelsesstatistik.dk