Handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler

Sociale klausuler – baggrund

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende institutioner. Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er et krav for at få tilskud, at institutionen udarbejder en handlingsplan for initiativer, der fremmer det rummelige arbejdsmarked.

Handlingsplanens mål

Maribo Gymnasium har til hensigt at fremme ansættelse/fastholdelse af personer under den aktive social- og arbejdsmarkedspolitik.
Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil skolens primære prioritering være skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde øvrige.
Maribo Gymnasium vil tilstræbe at efterleve målsætningen om, at 3,5 % af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår jf. Bekendtgørelse nr. 932 3. juli 2017.
Skolen skal årligt i årsregnskabet oplyse hvor stor en andel af de ansatte, der er ansat under særlige vilkår.

Initiativer

SU drøfter efter behov skolens handleplan for sociale klausuler, herunder om udbud af stillinger kan imødekomme ansøgere, der er vanskeligt at integrere på arbejdsmarkedet.
Når en ansøger ansættes i en sådan stilling, aftaler ledelsen/nærmeste leder med kolleger, hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Indføringen og kompetenceudviklingen følges herefter med månedlige samtaler af nærmeste foresatte det første halve år.
I forbindelse med forringelse af erhvervsevnen hos allerede ansatte, skal det vurderes, hvorvidt den ansatte kan fastholdes i ansættelsen under særlige vilkår.
Løbende i kontakt med Jobcenteret med henblik på at leve op til bekendtgørelsens krav, herunder hvorvidt det er muligt at tilbyde relevante jobtræningspladser for ledige.
Initiativer til bidrag til det rummelige arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med skolens øvrige personalepolitik.