Studie- og ordensregler for Maribo Gymnasium

På Maribo Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget af Maribo Gymnasiums bestyrelse på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Maribo Gymnasiums værdigrundlag bygger på ideen om, at et trygt og udfordrende gymnasiemiljø, baseret på tillid og gensidig respekt, giver det største engagement og udbytte af gymnasieundervisningen. Studie- og ordensreglerne skal understøtte denne forventning og sikre både personlig udvikling samt en studentereksamen eller en hf-eksamen.

Alle elever og ansatte på Maribo Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside. Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 18. marts 2024.

 1. Studieregler

På Maribo Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer, som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse:

Eleverne har pligt til at møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v. For særlige regler ved studieture henvises til Bilag 2: Regler ved studieture.

Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd, brug af AI (fx CHAT-GPT og tilsvarende programmer) eller lignende uretmæssig adfærd.

Eleverne skal deltage fuldt ud i eksamen, terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende efter gældende regler for prøveafvikling.

Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Skolen har pligt til at undersøge evt. formodning om snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd.

Ved eksamen og prøver anvender skolen ExamCookie som monitoreringsredskab. Det er en forudsætning for at gå til skriftlig eksamen eller prøver, at eleverne skal downloade og anvende ExamCookie. Anvendelsen af ExamCookie har til formål at forebygge snyd og kan bruges til at bekræfte eller afkræfte en formodning om snyd eller anden uretmæssig adfærd ved prøver. ExamCookie kan anvendes i den almindelige undervisning, fx i forbindelse med test eller prøver.

Hvis eleven er under 18 år, foregår kommunikationen mellem elevens forældre og skolen som hovedregel gennem rektor eller anden ledelsesrepræsentant.

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Maribo Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Maribo Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom.

Det kræver en lægeerklæring at blive fritaget for idræt. Maribo Gymnasium kan dog på grundlag af en konkret af vurdering af anden fornøden lægelig dokumentation end lægeerklæring (fx indlæggelsesseddel for kirurgisk indgreb) midlertidigt og/eller delvist fritage for idræt for en kort, afgrænset periode. Maribo Gymnasium kan ikke fritage elever fuldstændigt for idræt eller for en længere periode for idræt uden en lægeerklæring, som angiver lægens anvisning.

Ved højt og hyppigt sygefravær kan Maribo Gymnasium bede eleven om dokumentation i form af en lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation end lægeerklæring (fx indlæggelsesseddel for kirurgisk indgreb).

Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

 1. Ordensregler

Elever på Maribo Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær: Maribo Gymnasium arbejder på at sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens ledere, lærere og andre ansatte. Eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Maribo Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer, som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

Eleverne skal benytte institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

Spisning foregår kun i kantinearealet eller i særligt anviste lokaler, hvor der er selvafrydning. Der må ikke spises i undervisningslokaler.

I undervisningslokaler er det tilladt at medbringe ikke-alkoholiske drikkevarer. Ved særlige lejligheder kan læreren dispensere for at spise eksempelvis kage i timen.

Enhver rydder op efter sig selv. Dette gælder over alt på skolens område.

Computere og mobiltelefoner må i undervisningen eller ved prøver udelukkende anvendes til faglige formål. Mobiler er placeret i mobilbakken i lokalet ved undervisningens begyndelse. Computere er lukket ned ved starten af modulet. Læreren bestemmer brugen af computer og mobil i undervisningen.

Alle elever har selv et ansvar for skolegangen.

Vedrørende opførsel i klasselokalet:

 1. Eleverne forventes at være parate, når timen starter
 2. Eleverne forventes at markere, når han/hun vil sige noget samt at lytte, når andre taler.

Eleven forventes at logge på skolens studieadministrative system, da det skal bruges hver dag.

Der må ikke parkeres i skolegården. I særlige tilfælde kan rektor dispensere for dette.

Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

Maribo Gymnasium vil ikke acceptere mobning. Der henvises i øvrigt til Bilag 3: Strategi mod mobning.

Maribo Gymnasium vil ikke acceptere voldelig og truende adfærd, hverken fysisk eller virtuelt. Dette gælder også for adfærd, som kan medvirke til at skabe utryghed i en klasse eller på hele institutionen.

Maribo Gymnasium forventer, at skolens elever udviser en respektfuld omgangstone og adfærd på de sociale medier, som er i overensstemmelse med institutionens studie- og ordensregler og værdigrundlag.

På Maribo Gymnasium er der røg- og snusfri skoletid, jf. Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer. Det betyder, at elever og ansatte ikke må ryge eller anvende tobaksvarer, snus, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i undervisningstiden, fra kl. 08.00 til kl. 16.00, og ved faglige arrangementer, studieture, ekskursioner m.m., så længe der er fagligt program. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i arbejds- eller skoletiden. Efter elevens sidste undervisningsmodul på skoledagen må eleven ryge/indtage snus, men ikke på skolens matrikel. Skolen støtter op om deltagelse i rygestopkursus.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne. Ledelsen informeres, hvis man oplever brud på reglen. Sanktioner i forbindelse med brud på reglerne om røgfri undervisningstid:

 • Første gang reglen overtrædes, får eleven en mundtlig tilrettevisning, og reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Skolen vil desuden opfordre eleven til deltagelse i rygestopkursus. Overtrædelsen registreres i elevens sag.
 • Anden gang reglen overtrædes, får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i elevens sag.
 • Tredje gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til samtale med rektor med henblik på støtte til deltagelse i rygestopkursus og på midlertidig bortvisning i op til 10 dage.
 • Fjerde gang reglen overtrædes, bortvises eleven permanent fra skolen.

Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på Maribo Gymnasium, eller når man repræsenterer gymnasiet. Der gælder særlige regler for fester og ved cafeer. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af alkohol eller rusmidler på eller omkring Maribo Gymnasium. Institutionen kan ved konkret mistanke anmode en elev om at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Se i øvrigt Bilag 1: Alkohol- og rusmiddelpolitik på Maribo Gymnasium.

Maribo Gymnasium accepterer ikke videreformidling (deling) af lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Brug af mobil og kamera i omklædningsrum er ikke tilladt.

Eleverne forventes at møde passende omklædt til deltagelse i idrætsundervisningen.

Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Elevadfærd uden for institutionen

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid – såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Maribo Gymnasium.

 1. Procedure for institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Maribo Gymnasium forventer, at eleverne møder interesseret og forberedt til undervisningen.

På Maribo Gymnasium gælder følgende procedure i forbindelse med elevers fravær og forsømmelse:

Læreren fører fravær ved timens begyndelse.

Elever skal i Lectio notere årsag, hvis de ikke har deltaget i undervisningen.

Fravær godskrives, hvis eleven ikke kan deltage i undervisning, fordi eleven af skolen er skemalagt med anden undervisning, herunder med specialundervisning/støtteundervisning. Fravær godskrives desuden i forbindelse med elevrådsarbejde, udvalgsarbejde eller deltagelse i stævner eller lignende, der er arrangeret af skolen, og som af ledelsen opfattes som sidestillet med undervisning.

Elever med bekymrende fravær fra undervisningen indkaldes til samtale(r) med sin vejleder med henblik på at tilegne sig en mere effektiv studieadfærd. Hvis elevens fremmøde ikke forbedres efterfølgende, indkaldes eleven til møde med en ledelsesrepræsentant.

Sanktioner iværksættes på baggrund af rektors konkrete vurdering og normalt efter et skriftligt varsel.

Hvis forsømmelserne fortsætter efter, at eleven har modtaget et skriftligt varsel, indkaldes eleven til møde med vejleder og/eller en ledelsesrepræsentant.

Såfremt en elevs fravær er over 15% i løbet af et kvartal, så vil Maribo Gymnasium foretage en individuel vurdering af en elevs studieaktivitet. En elev, der erklæres studieinaktiv på grund af for højt fravær eller manglende prøvedeltagelse, mister retten til at modtage SU, indtil uddannelsesstedet erklærer eleven studieaktiv igen, jf. § 11 og § 12 i bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 (SU-bekendtgørelsen).

Eleverne skal aflevere skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal leve op til de stillede krav. Læreren skal påtale manglende aflevering og aftale en ny afleveringsfrist. Hvis en elev mangler at aflevere flere afleveringer, indkaldes eleven til samtale med sin vejleder. Såfremt eleven mangler en eller flere skriftlige opgaver, kan eleven indkaldes til skolens afleveringsværksted. Hvis de manglende opgaver ikke afleveres, kan eleven få skriftligt varsel eller anden sanktion.

Det er ikke tilladt at snyde. Det betragtes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver væsentlige dele af andres arbejde og udgiver det for at være ens eget (uretmæssig afskrift). Faglærerne skal orientere eleverne om reglerne for snyd.

Hvis en elev snyder, skal opgaven eller dele af opgaven skrives om. I alvorlige tilfælde og i gentagelsestilfælde orienteres skolens ledelse, som indkalder eleven til møde og iværksætter sanktioner. Snyd ved eksamen medfører karakteren -3 eller bortvisning fra eksamen.

Maribo Gymnasium fastsætter årligt måltal for nedbringelse af fraværet.

 1. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Overtrædelse af Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler kan påtales af enhver ansat på skolen. Grove eller gentagne overtrædelser meddeles straks til rektor, der tager stilling til konsekvenserne af overtrædelsen. Rektor har pligt til at påtale overtrædelser.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Maribo Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til vold, trusler, snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

I særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde kan Maribo Gymnasium iværksætte sanktion uden forudgående skriftlig advarsel.

Ved overtrædelse af Maribo Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter.

 

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

 

3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

 

4) I helt særlige tilfælde kan skolen i normalt højst et døgn tilbageholde af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

 

5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

 

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

 

7) Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem Maribo Gymnasium og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at flytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

 

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Maribo Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

 

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 

 • Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen samt for at opretholde andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Betingede sanktioner

Maribo Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Maribo Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller som er egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 1. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Maribo Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven skal angive årsagen til det registrerede fravær i Lectio. Eleven har mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

Eleverne forventes som udgangspunkt at oploade deres skriftlige opgaver til Lectio.

 1. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Maribo Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

 

Bilag 1. Alkohol-/Rusmiddelpolitik for Maribo Gymnasium

Maribo Gymnasium ønsker ikke, at elevernes rusmiddelforbrug og -mønster kommer til at optræde som en barriere for at opnå et maksimalt fagligt og trivselsmæssigt udbytte af uddannelsen.

Politik

På Maribo Gymnasium lægger vi vægt på, at eleverne gennem et rummeligt fællesskab samt demokratisk medbestemmelse og ansvar udvikler gensidig respekt, tolerance, selvstændighed samt engagement i skole- og samfundslivet.

En forudsætning for at kunne opfylde ovennævnte målsætning er, at lærere og elever føler ansvar over for hinanden og handler konstruktivt, hvis der opstår problemer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætning. Skolen skal være ramme om et positivt socialt fællesskab og en positiv udfoldelse af ungdomskulturen.

Bliver elever eller lærere opmærksomme på en elev, som har problemer med brug af alkohol eller andre rusmidler, bør vejlederen som er tilknyttet eleven, kontaktes, og vedkommende tager da en samtale med den pågældende. Vejlederen har tavshedspligt og kan yderligere henvise til forskellige instanser, hvor pågældende elev kan få råd og vejledning i relation til sit misbrugsproblem.

Regler

 • Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i undervisningstiden.
 • Elever må ikke møde alkohol- eller ruspåvirkede til undervisningen.
  Hvis ovennævnte forbud overskrides, hjemsendes eleven i en eller flere dage og indkaldes samtidig til samtale med rektor og efterfølgende med vejlederen, som yderligere kan henvise til forskellige instanser, hvor pågældende elev kan få råd og vejledning, hvis der er tale om et generelt misbrugsproblem.
 • Der må ikke medbringes og indtages euforiserende stoffer på skolen – heller ikke ved fester. Der kan blive gennemført personlige narkotests til fester.
  Overtrædelse af denne regel medfører samtale med rektor og normalt bortvisning fra skolen i mindst to dage. Eleven skal efterfølgende deltage i en samtale med vejlederen.
  I grovere tilfælde og ved salg af rusmidler, vil der normalt være tale om øjeblikkelig og permanent bortvisning.
 • Ved fester kan der efter aftale med rektor udskænkes almindelig øl og alkoholholdige drikke.

Skolens ordensregler gælder også, hvis skolens undervisning foregår på andre lokaliteter end skolens område.

 

Bilag 2. Regler ved studieture

Vedr. ekskursioner og studierejser

Ekskursioner og studierejser er undervisning, hvorfor Maribo Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik også gælder i disse tilfælde. Studieturene er også fritid til oplevelse af ny kultur samt hygge og socialt fællesskab i klassen inden for alkoholpolitikkens rammer. Der kan således nydes begrænset mængde alkohol, efter aftale uden for det egentlige undervisningsprogram:

 • Der aftales ordensregler mellem rejselærerne og eleverne på hver enkelt tur, dog gælder flg. regler, der skal sikre samme elevdeltagelse i det faglige program som i undervisningen på gymnasiet.
 • Reglerne håndhæves af studierejselærerne, som underretter rektor, hvis der opstår problemer.
 • Hvis elever ikke går på Maribo Gymnasium længere, kan de heller ikke deltage i studieturen. Indbetalte beløb kan ikke refunderes.
 • Berusede elever hjemsendes øjeblikkeligt. Forældre til elever under 18 år skal gøres bekendt med skolens alkoholpolitik og skrive under på, at elever hjemsendes for egen regning, hvis bestemmelserne overtrædes.
 • Der må ikke holdes fest eller gås i byen om natten, så eleverne ikke er udhvilede næste dag.

Ordensregler skal indeholde aftale om, hvordan der kan gås i byen samt om hjemkomsttid til hotellet.

Retningslinjer for studieture på Maribo Gymnasium

Studieture tilbydes på Maribo Gymnasium til eleverne i hhv. 1hf og 2g som et 4-5 dages samlet forløb til et land i Europa. Studieturen kræver delvis egen deltagerbetaling. Studieturen rummer både en afvikling af (dele af) et fagligt forløb og tilbud om aktiviteter ifølge bekendtgørelsens § 31.

Generelt uddelegerer rektor sin ledelseskompetence til de lærere, der deltager på studieture. Det betyder, at rektor har fuld tillid til, at lærerne træffer de rigtige afgørelser og løser arbejdsopgaverne i fuld overensstemmelse med skolens retningslinjer og regler.

Før studieturen

 1. I forbindelse med arbejdet med timefagfordelingen for det kommende skoleår afklares det så vidt muligt, hvilke lærere, der er interesserede i at rejse med kommende 1hf-klasser og kommende 2g-klasser. På et efterfølgende møde diskuteres muligheder for de enkelte klassers studietur i hhv. 1hf og 2g.
 2. Der vælges 2 lærere, som tilbyder at arrangere studietur for klassen med et fagligt program. I særlige tilfælde gives tilladelse til, at 3 lærere rejser med samme klasse. På hf rejser klasserne typisk sammen til den samme destination.
 3. Rejsedestinationen skal være inden for EU eller til et skandinavisk land.
 4. Lærerne opstiller et eller flere tilbud om en studietur, hvor de samlede udgifter pr. elev ikke overstiger 4.000 kr. (uden forplejning).
 5. Programoplæg og pris præsenteres for klassen, som evt. ved afstemning vælger mellem de fremstillede forslag.
 6. Lærerne sammensætter et forløb, der kombinerer faglige og kulturelle/sociale aktiviteter. Eleverne inddrages i udarbejdelsen af programmet.
 7. Lærerne sender til orientering et foreløbigt program (rejsemål, pris, rejsetider, formål, aktiviteter, deltagere, herunder deltagere med udenlandsk pas) til rektor.
 8. Hvis et betragteligt antal elever tilkendegiver, at de ikke kan deltage i studieturen, drøfter lærerne turens gennemførsel med rektor.
 9. Så snart studieturen er godkendt, sikrer lærerne sig på en blanket forældrenes tilladelse til, at eleven må tage på studietur på de betingelser, som er beskrevet i turens foreløbige program og i skolens ordensregler og regler om indtagelse af alkohol. Blanketten ligger på Teams i rummet Studieture.
 10. Blanketten indeholder plads til nødvendige og vigtige oplysninger om elevens helbred mm.
 11. Forældrene bedes samtidig på blanketten tilkendegive, om de ønsker, at der afholdes et forældremøde, hvor studieturen kan diskuteres yderligere. Hvis mindst halvdelen af familierne ønsker det, skal et sådant møde afholdes. Ellers vurderer lærerne, om der er grundlag for at afholde et forældremøde.
 12. Der tegnes en fælles rejseforsikring for hele klassen, der som minimum dækker afbestilling samt elevens hjemtransport i tilfælde af sygdom på studieturen.
 13. Sammen med blanketten afleverer eleven en kopi af sit pas samt en kopi af sit EU-sygesikringskort (Det blå sygesikringskort). Blanketten skal afleveres til studieturslærerne senest 3 måneder før afrejsen.
 14. Administrationen hjælper studieturslærerne med at indhente de nødvendige tilladelser for elever med udenlandsk pas samt udsteder et fælles studiekort (til rabat på diverse entreer).
 15. Godkendte studietursprogrammer og blanketter samt kopier af pas og EU-sygesikringskort opbevares på skolen under sikre forhold (pengeskab).
 16. Det samlede beløb til studieturen skal være indbetalt senest 2 måneder før afrejsen. Efter indbetaling af beløb/indskud til studieturen er det ikke muligt at kræve pengene tilbage, hvis man alligevel ikke deltager i studieturen.
 17. Elever, der optages eller som ikke har betalt for studieturen senest 2 måneder før afrejsen, kan ikke påregne at deltage i studieturen.
 18. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med tilslutning til studieturen inden for 2 måneder før afrejsen påhviler eleven selv.
 19. Elever, der ikke deltager i studieturen, skal løse opgaver svarende til det faglige indhold på studieturen og aflevere elektronisk sidst i rejseugen.
 20. På Teams ligger en tjekliste for lærerne samt en skabelon for informationer til forældrene med relevante telefonnumre, kontaktpersoner samt procedurer i forbindelse med uheld, sygdomme og lignende.
 21. Skolen kan, hvis særlige forhold gør sig gældende (fx sygdom, personlige forhold eller udfordrende elevadfærd), nægte en elev deltagelse på studieturen, hvis skolen vurderer, at skolen ikke kan tage ansvar for at rejse med den pågældende elev. Beslutningen tages af rektor efter drøftelse med rejselærerne og med inddragelse af eleven og evt. forældre.
 22. Inden afrejsen kan der afholdes et møde med deltagelse af en ledelsesrepræsentant, rejselærer(e) og elev samt evt. forældre mhp. at sikre aftaler for at forebygge evt. udfordringer på studieturen. Der afholdes et møde, hvis en af parterne ønsker dette.
 23. Ledelsen og rejselærerne skal, hvis det skønnes nødvendigt inden afrejsen, lægge en plan for håndtering af elever med særlige udfordringer på studieturen.

Studieturen

Adfærd

 1. På studieturen skal eleverne overholde skolens ordensregler for studieture samt i øvrigt følge lærernes anvisninger.
 2. Hvis en elev overtræder ordensreglerne og ikke følger lærernes anvisninger, kan lærerne vælge at bortvise eleven fra studieturen.
 3. Hvis lærerne beslutter at bortvise en elev fra studieturen, kontaktes rektor, der orienterer elevens forældre.
 4. Den bortviste elev sendes hjem på forældrenes eller egen regning således, at lærerne lægger ud for en billet fra nærmeste lufthavn/banegård til Kastrup Lufthavn eller Hovedbanegården. Skolen refunderer lærerens udlæg, hvorefter skolen opkræver udgiften hos forældrene eller eleven.
 5. Lærerne eskorterer eleven til nærmeste lufthavn/banegård.

Sygdom, ulykke og dødsfald

 1. Hvis en eller flere deltagere bliver syge eller kommer ud for en ulykke på en studietur, tilkalder lærerne den nødvendige hjælp (læge eller ambulance).
 2. Ved evt. indlæggelse af en elev følges eleven af en lærer til hospitalet.
 3. Derefter kontaktes rektor, som orienterer forældrene om hændelsesforløbet, evt. ved et møde med forældrene.
 4. Rektor kontakter SOS International.
 5. SOS koordinerer indsatsen på hospitalet, står løbende til rådighed for spørgsmål og kan sørge for eventuel hjemtransport.
 6. Hvis lærerne skønner det nødvendigt, tilkalder rektor psykologisk krisehjælp på stedet hos SOS til de involverede elever og lærere.
 7. Rektor kan beslutte, at der bliver sendt en ekstra person – normalt en af forældrene – til rejsemålet for i nødstilfælde at bistå lærerne på stedet.
 8. Ved indlæggelse på hospital opretholder lærerne kontakt til rektor mindst 1 gang dagligt.
 9. Ved alvorlige ulykker og dødsfald tages omgående kontakt til rektor, som indkalder resten af ledelsen til krisestyring/krisehåndtering.

Efter studieturen

 1. Rektor afgør med baggrund i skolens sorg- og kriseplan, hvorvidt der skal tilkaldes ekstern hjælp til mødet efter studieturen, og hvordan der følges op på hændelserne.
 2. Efter studieturen afholdes i alle tilfælde et opfølgningsmøde mellem rektor og rejselærerne. Mødet afvikles klassevis.

 

 

Bilag 3: Strategi mod mobning

Denne strategi skal bidrage til at sikre, at alle elever på Maribo Gymnasium har et godt undervisningsmiljø, hvilket også omfatter skolens psykiske miljø. Strategien bygger på en forventning om, at eleverne i samarbejde med ledelse, lærere og øvrige medarbejdere skal medvirke til, at det er muligt at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Mobning er i strid med Maribo Gymnasiums værdigrundlag. Enhver form for mobning er uacceptabel på Maribo Gymnasium, jf. skolens studie- og ordensregler. Bemærk, at reglerne mod mobning gælder både i og uden for skoletiden, samt at reglerne ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven, hvor det fastslås, at elever ”har ret til et godt undervisningsmiljø” således, at ”undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt” og dermed ”fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring”. (Se Undervisningsmiljøloven, §1, LBK nr. 316 af 05/04/2017).

Strategien omfatter forebyggelse af samt handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning i henhold til Undervisningsmiljøloven og Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler.

Hvad er mobning

Maribo Gymnasium har samme tilgang til mobning som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM):

”Mobning er et gruppefænomen. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab”. (Se: http://dcum.dk/media/2082/8tegnmob.pdf)

Mobning er enten direkte i form af fysiske handlinger (fx uønsket fysisk kontakt, trusler, mimik, latterliggørelse eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder, ignorering eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning via sociale medier og lignende.

Maribo Gymnasium arbejder ud fra en forståelse om, at mobning dels kan opstå af enkeltpersoners uacceptable adfærd, og dels kan opstå som adfærd formet af et uacceptabelt normsæt opstået i et fællesskab. Ligegyldigt om mobningen opstår på baggrund af enkeltpersoners adfærd eller en gruppes normsæt, er mobning uacceptabel. Mobning kræver både forebyggelse og handling.

Forebyggelse af mobning

Maribo Gymnasiums forventninger til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens værdigrundlag og skolens studie- og ordensregler.

Maribo Gymnasium forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring:

 • Skolen er opmærksom på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd.
 • Ved skolestart orienteres alle elever om skolens studie- og ordensregler af teamet.
 • Ved skolestart drøfter teamet med eleverne, hvad god klasserumskultur er, og emnet drøftes løbende gennem uddannelsesforløbet på Maribo Gymnasium.
 • Ved skolestart udarbejder den enkelte klasse klassens grundlov til at understøtte den gode adfærd.
 • Fra skolestart indgår nye elever som en del af Netwerk i et makkerpar og i en makkerskabsgruppe i deres klasse. Netwerk bruges også ved starten på studieretningsforløbet.
 • Skolens vejledere gennemfører indslusningssamtaler med alle nye elever umiddelbart efter skolestart.
 • Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser med opfølgning på klasse- og skoleniveau.
 • Enhver elev kan kontakte en lærer, en vejleder eller ledelsen, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning.
 • Alle elever oplever, at der gribes ind, hvis nogle elever ikke bliver behandlet respektfuldt

Handlinger i forbindelse med mobning

Elever

Hvis elever støder på mobning på Maribo Gymnasium, skal de reagere således:

 • Prøv at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen.
 • Sig fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet.
 • Støt den, der mobbes.
 • Dokumentér så vidt muligt mobningen, fx ved at skrive ned, ved at fremskaffe billeder e.l.
 • Sørg for, at der bliver taget hånd om problemet.
 • Fortæl så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, en vejleder eller ledelsen.

Lærere

Hvis en lærer oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren:

 • Undersøge, om der rent faktisk er tale om mobning.
 • Sørge for at mobningen dokumenteres skriftligt mhp. det videre sagsforløb.
 • Stoppe den krænkende adfærd.
 • Støtte den mobbede og drag omsorg for evt. andre involverede.
 • Informere vejlederen og ledelsen om mobningen hurtigst muligt.

Leder

Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:

 • Udarbejde en plan for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest ti arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.
 • Iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.
 • Uden forsinkelse iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.
 • Informere de berørte elever – og for elever under 18 år elevernes forældremyndighedsindehavere – om plan og midlertidige foranstaltninger.

Handleplan

 1. Henvendelse om mobning modtages af lærer, vejleder eller ledelse.
 2. Henvendelsen om mobning vurderes: Er der tale om mobning? Hvis ja: Hvem skal håndtere sagen? (lærer, teamet, vejleder eller ledelse)
 3. Henvendelsen om mobning undersøges nærmere
  1. Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation?
  2. Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc.)
  3. Hvem har deltaget i mobningen?
  4. Hvem har været vidne til mobningen?
  5. Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ud over det trivsels-opbyggende arbejde, også skal sanktioneres fra skolens side?
 4. Handleplan udarbejdes
  1. Hvad er målet med indsatsen?
  2. Hvem skal tale med hvem og hvornår?
  3. Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen?
  4. Skal andre, fx udefrakommende parter, inddrages i processen?
  5. Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår?
  6. Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle nye krav om kontinuerlig indsats?
 5. Handleplan igangsættes
 6. Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken, som mobbeofferet indgår i.

Den nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage afsæt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, lærere, elever, vidner mv.

Sanktioner

Mobning strider mod Maribo Gymnasiums værdigrundlag og regler. Både elever og medarbejdere har pligt til at videregive information om evt. mobning. Der kan som en konsekvens af mobning sanktioneres i henhold til Maribo Gymnasiums studie- og ordensregler.

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage. Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.