Ledelse

Michael Levy Bruus MLB

Rektor

Thora Yates

Thora Yates TY

Vicerektor

Christel Jeldorf CJ

Uddannelsesleder

Thomas Jørgensen

Thomas Jørgensen TJ

Uddannelsesleder