SRP – studieretningsprojektet

Vejledning til SRP-eksamen 3g: skriftligt produkt og mundtlig fremlæggelse.
Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, du har eller har haft. Den valgte problemstilling skal give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i mindst ét af projektets fag.

I studieretningsprojektet skal du undersøge og behandle en faglig problemstilling ved hjælp af viden, kundskaber og faglige metoder fra de indgående fag med inddragelse af basal videnskabsteori. Du skal udarbejde et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

Der er altså to elementer i den afsluttende prøve i studieretningsprojektet:
1. Det skriftlige produkt
2. Den mundtlige fremlæggelse

Om SRP